OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJE

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJE

KLASA: 350-01/15-01/21 URBROJ: 2156/01-07/02-15/59 Opatija, 10. lipnja 2015.   Temeljem clanka 88. Zakona o prostornom uredenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uredenje, kao Nositelj izrade daje   O B A V I J E S T  O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA URE?ENJA GRADA OPATIJE   Gradsko vijece Grada Opatije na sjednici 2.06.2015. donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije (Sl. nov. PGŽ, broj 19/15). O prijedlogu Plana provest ce se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit ce objavljeni u sredstvima javnog priopcavanja sukladno Zakonu. Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna prostornog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije – Upravnom odjelu za prostorno uredenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada  www.opatija.hr ili na telefone 051/680-136, 051/680-137.             Nositelj izrade prostornih planova:            GRAD OPATIJA          Upravni odjel za prostorno uredenje

Opatija