Obavijest o Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

O B A V I J E S T Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela UREDBU O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLACANJA, OBROCNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMICAN OTPIS POTRAŽIVANJA, koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama 09.07.2012. godine (NN 76/12). Uredbom su utvrdenie kriteriji , mjerila i postupak za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja države i jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, a primjenjuje se na dužnika fizicku osobu i dužnika pravnu osobu. Odredbe Uredbe ne odnose se na dugove i potraživanja s osnove javnih davanja (porezi, carine, pristojbe, doprinosi, komunalna davanja, spomenicka renta), izuzev onih s osnove naknada za koncesije. Dakle prema Uredbi zahtjevi se mogu podnositi za dugove po osnovi naknada za koncesije, zakupa, najma i drugih potraživanja po osnovi ugovornih odnosa.   Uredbom je propisana: – ODGODA PLACANJA I OBROCNA OTPLATA DUGA (pravne i fizicke osobe), – PRODAJA, OTPIS ILI DJELOMICAN OTPIS POTRAŽIVANJA (samo za fizicke osobe) Ukoliko je fizickoj i pravnoj osobi odobrena odgoda placanja ili obrocna otplata duga, sljedeci zahtjev za odgodu placanja ili obrocnu otplatu duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o odobrenju odgode ili obrocne otplate duga za prvobitni dug. Za vrijeme trajanja odgode i obrocne otplate duga obracunava se kamata.   Pored procedure rješavanja zahtjeva za odgodu placanja ili otpisa potraživanja Uredbom je propisana mogucnost OTPISA KAMATA ukoliko se dospijela glavnica duga plati u cijelosti jednokratno. Bitno je istaknuti da se zahtjev za otpisom kamate uz uplatu glavnice može podnijeti u roku od  60 dana od dana stupanja na snagu Uredbe (09.07.2012.) i mora biti obrazložen. Zahtjev za otpis duga s osnove kamata zaprimljen nakon proteka navedenog roka nadležno tijelo odbaciti ce kao nepravodoban. Fizicka i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obrocnu otplatu duga. Fizicka i pravna osoba koja je podnijela zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužna je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom. Dospjeli dug s osnove kamata ce se otpisati ako fizicka i pravna osoba u roku 30 dana od dana uskladenja stanja duga na propisane uplatne racune prihoda proracuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.   Sastavni dio Uredbe su obrasci na kojima  se zahtjevi moraju podnositi. 1.(Obrazac ZFO odnosno Zahtjev za odgodu placanja/obrocnu otplatu duga i za otpis ili djelomican otpis potraživanja – fizicke osobe) 2. Obrazac ZPO odnosno Zahtjev za odgodu placanja i obrocnu otplatu duga – pravne osobe) koji su ujedno prilozi i ove obavijesti. Zahtjevi za odgodu placanja/obrocnu otplatu duga i za otpis ili djelomican otpis potraživanja i Zahtjevi za odgodu placanja i obrocnu otplatu duga podnose se Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti na propisanim obrascima.   UREDBA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU A ODGODU PLACANJA, OBROCNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMICAN OTPIS POTRAŽIVANJA (NN 76/12)                                                                       GRAD OPATIJA    

Opatija