OBVEZATNE UPUTE br. MO- III O PROMATRAČIMA I NAČINU PROMATRANJA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

            Na temelju clanka 11. i 11. a Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora (Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 23/02 ,04/03, 6/09 i 11/15) Izborno povjerenstvo za provodenje izbora za clanove vijeca mjesnih  odbora  na podrucju Grada Opatije  na sjednici održanoj 12. lipnja 2015.g.  propisuje   O B VE Z A T N E    U P U T E  br. MO- III O PROMATRACIMA I NACINU PROMATRANJA TIJELA ZA PROVO?ENJE IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNIH ODBORA   Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju: promatraci politickih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, promatraci biraca koji su predložili kandidacijsku listu biraca, promatraci nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na podrucju neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i gradanskih parava (dalje: promatraci nevladinih udruga)   Pravo promatranja izbora obuhvaca promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a narocito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.   Kandidat na izborima ne smije biti promatrac na izborima za koje je kandidat.               4. Zahtjev za promatranje izbora podnosi se Izbornom povjerenstvu od dana objave zbirnih kandidacijskih lista do 2 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora podnosi se i potvrda politicke stranke, odnosno potvrda grupe biraca o svojstvu promatraca odnosno preslika rješenja o upisu u registar udruga.             Potvrdu iz prethodnog stavka izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena Statutom ili odlukom donesenom na temelju Statuta za zastupanje politicke stranke, kao i punomocnik kojeg ta osoba ovlasti,  te osobe koje se smatraju predlagacem skupine biraca kao i njihovi punomocnici, odnosno osoba ovlaštena statutom nevladine udruge.               5. Izborno povjerenstvo promatracu izdaje i urucuje službenu iskaznicu, koju je promatrac dužan nositi vidljivo istaknutu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada izbornog tijela.                         6. Promatracu je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela kojeg promatra u zapisnik o radu izbornog tijela ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku.             Promatrac ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela ciji je rad promatrao.               7. Promatraci ne smiju ometati rad izbornih tijela.             Promatraci koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biracima koji su pristupili glasovanju, niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu birackog odbora ili na drugi nacin na njih utjecati. Predsjednik izbornog tijela udaljit ce promatraca ili sve promatrace ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.   Klasa: 013-03/15-01/02 Ur.br. 2156/01- 03/01-15-10 Opatija, 12. lipnja 2015.g.   IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVO?ENJE IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNOG ODBORA                                                                          Potpredsjednica Izbornog povjerenstva                                                                                   Jasna Lovrovic Kirincic

Opatija