Odluka Gradonačelnika II

Na temelju clanka 48. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), clanka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i clanka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                                ODLUKU     Vijecnica Grada Opatije moci ce se, od trenutka donošenja ove Odluke do ukidanja mjera, koristiti za obrede vjencanja pod uvjetom iskljucivog prisustva samo mladenaca i kumova.   U skladu s Odlukom od dana 13. ožujka 2020. godine (KLASA: 011-01/20-01/10, URBROJ: 2156/01-03-20-2) o privremenom zatvaranju Djecjeg vrtica Opatija, zadužuje se ravnateljica da zakljucno s danom 18. ožujka 2020. godine osigura dežurstvo odgajatelja u objektu u Opatiji, a za dvoje djece za koje roditelji do danas nisu uspjeli osigurati cuvanje na drugi nacin. Zadužuje se ravnateljica Djecjeg vrtica Opatija da obavijesti djelatnike o korištenju godišnjih odmora za vrijeme privremenog zatvaranja vrtica. Od dana 19. ožujka 2020. godine Djecji vrtic Opatija privremeno ce biti zatvoren za svu djecu. Slijedom toga pozivaju se roditelji da najkasnije do 18. ožujka 2020. godine na odgovarajuci nacin zbrinu onu djecu za koju ce u prijelaznom razdoblju biti osiguran boravak u vrticu radi zaposlenosti roditelja i nemogucnosti zbrinjavanja djece na neki drugi nacin. Roditelji nece biti dužni platiti cijenu vrtica za ono vremensko razdoblje u kojem ce Djecji vrtic Opatija biti zatvoren.   U razdoblju u kojem ce se odvijati virtualna nastava, roditelji nece biti dužni placati uslugu produženog boravka, školske marende i/ili rucka, izbornu nastavu talijanskog jezika i sve ostale izvannastavne aktivnosti.   Obustavlja se prometovanje opatijskog CITY BUS-a, kako bi se sprijecilo nepotrebne medusobne kontakte, širenje zaraze na javnim sredstvima te kako bi se zarazu i mogucnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju mogucu mjeru.   Za sve obveznike komunalne naknade i naknade za uredenje voda, cija obveza dospijeva u mjesecu ožujku ove godine, odgada se rok dospijeca za 30 dana.   Svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji u razdoblju od 17. ožujka do 17. travnja zatvore svoje poslovne prostore, oslobadaju se placanja zakupnine. Ostalim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost u prostorima koji nisu u vlasništvu Grada Opatije, daje se preporuka da zatvore svoje poslovne prostore na vremensko razdoblje od 30 dana.   Rad sastanaka koordinacije Mjesnih odbora Grada Opatije prekida se do 31. ožujka 2020. godine, a po potrebi i na dulje vremensko razdoblje.   Do daljnjega se zatvara kantina Grada Opatije.     Ukoliko ne dode do poboljšanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama nadležnih službi razmotrit ce se nastavak privremenih mjera, a o cemu ce se donijeti pravovremena odluka.                                                                                                      GRADONACELNIK                                                                                                  Ivo Dujmic, ing.  

Opatija