Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu – viši stručni suradnik za informatičku podršku

Privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/2018, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), donosi

 

                                                       ODLUKU

                         O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

                         

I.

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-01/22-01/1, URBROJ: 2170-22-04/01-22-3 od 10. siječnja 2022. godine) objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Opatija, na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr i oglasnoj ploči Grada Opatije, dana 13. siječnja 2022. godine.

 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

III.

Ova Odluka objavljuje se u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Tea Mladenić Visintin, dipl. iur., v.r.

 

 

Opatija