Opatiji petica za proračunsku transparentnost

Institut za javne financije predstavio je rezultate šestog ciklusa istraživanja proracunske transparentnosti hrvatskih županija, gradova i opcina. Grad Opatija je dobio najvecu mogucu ocjenu, 5. Institut za javne financije vec duži niz godina analizira proracunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i opcina. Prosjecna ocjena transparentnosti hrvatskih gradova ove je godine 4,5. Prosjecno najtransparentniji gradovi su u Brodsko-posavskoj i Istarskoj (5) te Krapinsko-zagorskoj i Primorskogoranskoj (4,9) županiji. Transparentni proracuni omogucuju uvid u potpune, tocne, pravovremene i razumljive informacije, pa gradani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povecanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogucnosti za korupciju. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ nacin i u strojno citljivom obliku, izmedu ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješca o radu, financijska izvješca i druge odgovarajuce dokumente koji se odnose na podrucje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proracun, financijski plan ili drugi odgovarajuci dokument kojim se utvrduju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješca o izvršenju proracuna, financijskog plana ili drugog odgovarajuceg dokumenta. Kako bi se zadovoljilo nacelo transparentnosti, Zakon o proracunu propisuje da lokalne jedinice moraju u službenom glasilu objaviti: proracun i projekcije proracuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proracuna te opci i posebni dio godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proracuna. Nadalje, isti clanak propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proracuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica. Ministarstvo financija s uputama za izradu proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave iz godine u godinu opetovano naglašava jacanje nacela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima. INTERAKTIVNA KARTA

Opatija