Plana osposobljavanja za 2013. godinu

KLASA: 132-01/13-01/01 URBROJ: 2156/01-03/01-13-2 Opatija, 30.04.2013.                                                 Na temelju clanka 10. Pravilnika o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, strucnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), gradonacelnik Grada Opatije donosi dana 30. travnja 2013. godine       PLAN osposobljavanja za 2013. godinu       I.   U 2013. godini bit ce primljen jedan polaznik strucnog osposobljavanja stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista pravne struke u Ured Grada, na razdoblje od 12 mjeseci.     II.               Ovaj Plan objavljuje se na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije.       GRADONACELNIK   Ivo Dujmic, ing. v.r.    

Opatija