Pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa

Na današnjem radnom sastanku gradonacelnika, zamjenika i procelnika upravnih odjela Grada Opatije prihvacen je Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Njime se namjerava zakupnicima gradskih poslovnih prostora omoguciti pravo na ostvarenje umanjenja zakupnine, kao mjera pomoci u cilju ublažavanja ocekivanih negativnih posljedice pandemije COVID-19 u prvom tromjesecju 2021. godine. Predloženo je umanjenje ugovorene zakupnine za 50% i to za razdoblje od 01. sijecnja do 31. ožujka 2021. Mjere pomoci zakupnicima i/ili korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, ocijenjeno je, pridonose ocuvanju radnih mjesta i zadržavanju postojecih zakupnih odnosa, što svakako predstavlja interes Grada Opatije Pravo na umanjenje ugovorene zakupnine zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora ostvarili bi pod uvjetima: 1. da nemaju evidentirana dugovanja po osnovi obveza koje proizlaze iz zakupnog odnosa do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava umanjenje, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena obrocna otplata ili odgoda placanja navedenih obveza, pod uvjetom da se zakupnici i/ili korisnici pridržavaju rokova placanja, 2. da obavljaju ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru u razdoblju u kojem se umanjenje ugovorene zakupnine priznaje. Pravo na umanjenje ugovorene zakupnine ne odnosi se na zakupnike i/ili korisnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti banke, mjenjacnice, osiguravajuca društva, igre na srecu, ljekarne, trezori, telefonskih centrala – komunikacijskih cvorišta, djelatnost kancelarija politickih stranaka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Procjenjuje se da ce predloženom dopunom Odluke Grad Opatija u Proracunu s osnova zakupa poslovnih prostora u prvom tromjesecju 2021. godine ostvariti manje prihoda u iznosu od – 1.000,000,00 kuna. Podsjecamo, Grad Opatija je zakupnike i/ili korisnike poslovnih prostora od obveze placanja ugovorene mjesecne zakupnine oslobodio i od polovice ožujka do 31. svibnja 2020. godine. Oslobodenje je tada ostvario 135 zakupnika i/ili korisnika poslovnih prostora. Ovaj Prijedlog ce biti poslan Gradskom vijecu, a do 03. studenog 2020. godine otvoreno je i Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu. U proceduru ide i Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente. Predlaže se privremeno oslobadanje od placanja spomenicke rente onim obveznicima koji su u prethodnoj kalendarskoj godini izvršili radove na uredenju fasade i krovišta, ali najviše do petogodišnjeg iznosa rente, odnosno u slucaju da je u radovima uredenja fasade i krovišta sudjelovao i Grad Opatija, do trogodišnjeg iznosa rente. Izmjenom odluke pruža se mogucnost obveznicima spomenicke rente – hotelijerima da do 31. ožujka tekuce godine podnesu zahtjev za oslobadanje placanja rente u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno, uz predocenje dokaza (ocitanja mjernih uredaja i racuna za potrošnju elektricne energije, vode, otpada i potvrdu Turisticke zajednice o placenim boravišnim pristojbama). Obveznici moraju imati i izmirene obaveze prema Gradu na dan podnošenje zahtjeva. Recimo još kako u redovnim okolnostima gradski prihod s osnova spomenicke rente od svih opatijskih hotela iznosi 1.875.611,00 kn, no obzirom na COVID – 19 epidemiju taj je iznos u 2020. godinu umanjen na 1.250.410,96 kuna.    

Opatija