POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI GRADA OPATIJE I FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

U Velikoj vijecnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ovaj Sporazum  danas su potpisali dekanica FMTU-a , prof. dr. sc. Dora Smolcic Jurdana i gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, ing., a nazocan potpisivanju bio i rektor Sveucilišta u Rijeci prof.dr.sc. Pero Lucin. Sveucilište u Rijeci i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu imaju za cilj biti aktivnim partnerima u razvoju lokalne zajednice. Fakultet ima ambicioznu misiju prerasti u lidera visokog obrazovanja, strucnog i znanstvenog istraživanja u navedenom podrucju za cijelu Hrvatsku i Mediteran, ali ovaj  Fakultet i prepoznatljiv je i neizostavni dio Opatije i njezine tradicije. Usmjerenost ka tom cilju i spremnost Grada Opatije za suradnju dosada je vec rezultirala kvalitetnim projektima, navela je dekanica Dora Smolcic Jurdana uci potpisivanja.   Posebno valja istaknuti Strategiju razvoja Grada Opatije koju je izradio tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na celu s prof. dr. sc. Brankom Blaževicem uz kontinuiranu i partnersku suradnju Grada Opatije, lokalnih dionika i gospodarskih subjekata, dodala je. Krunu dosadašnje suradnje Grada i Fakulteta predstavlja potpisivanje Sporazuma o poslovnoj suradnji Grada Opatije i Fakulteta kojom se iskazuje interes dalje suradnje na podrucjima od zajednickog interesa, osobito u podrucju razvoja i unapredenja turizma, što ukljucuje izradu znanstvenih i strucnih studija i analiza, pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, suradnje u izradi pojedinih segmenata prostornih i drugih razvojnih planova, održavanja znanstvenih i strucnih predavanja i edukacijskih programa, te ostalih poslova od zajednickog interesa. Kao prva aktivnost temeljem sklopljenog sporazuma je i izrada Destinacijskog akcijskog plana Opatije – kljucnog operativnog plana turistickog razvoja grada u cije ce kreiranje i donošenje biti ukljuceni svi relevantni dionici turistickog razvoja Opatije s jedinstvenim ciljem koji se ogleda u rastu konkurentnosti destinacije. O njegovoj izradi danas je takoder potpisan ugovor izmedu celnih osoba Grada i Fakulteta. Jedna od aktivnosti koju zajednicki pokrecu Grad Opatija i Fakultet, a koja je najavljena prilikom današnjeg potpisivanja sporazuma i ugovora uredenje je plaže ispod zgrade Fakulteta. Ideja da se ovaj, trenutno devastirani prostor, valorizira na nacin da istovremeno ima barem dvije funkcije: ucionica na otvorenom (za potrebe izvodenja nastave i aktivnosti Fakulteta) i pozornica na otvorenom (novi prostor za kulturno-zabavne sadržaje za potrebe lokalne zajednice). Grad Opatija i Grad Rijeka jedni su od kljucnih faktora  i zajedno s njima Sveucilište promišlja razvoj, naveo je rektor Lucin. Svi danas osvješcuju realnost koncepta u kojem suradnja lokanih samouprava, Sveucilišta i poduzetnickog sektora znaci pametnu specijalizaciju, a takav koncept daje šanse za brži i bolji razvoj, naglasio je rektor u svom obracanju, i dodao da u tom smislu Opatija ima jasan put. Gradonacelnik Dujmic osvrnuo se na aktualnu situaciju u kojoj se promjene na tržištu, osobito one na turistickome, zbivaju sve brže, a turisti ocekuju brze odgovore. Stoga je, naveo je gradonacelnik, važno da lokalna samouprava stvara preduvjete da se  brzo mogu  pratiti promjene. Spomenuo je u tom smislu snažan investicijski ciklus koji se odvija u gradu, a koji realiziraju privredni dionici, uz lokalnu gradsku vlast, kao primjer za infrastrukturno osuvremenjivanje. Sporazum o suradnji, kao i ugovor o izradi Destinacijskog akcijskog plana, koji je sastavnici ranije usvojene Strategije razvoja Opatije 2014.-2020. predstavlja snažnu zajednicku bazu za mogucnost brzog odgovora buducim izazovima.     Dosadašnji projekti   Dekanica Smolcic Jurdana detaljnije je predstavila projekte koje je do sada Fakulte realizirao u suradnji s Gradom Opatija i gradskim tvrtkama i ustanovama.   Primjerice, Turizam kao zajednicka kulturna baština obalnog dijela istarskog poluotoka (HISTUR) – razmjena izložbi Portorož u gostima i Život na plaži (partner: Hrvatski muzej turizma) i projekt Zero Waste financirani su iz europskih fondova. Fakultet je takoder izradio studiju „365 dana rivijere – projekti kulturnog turizma Opatije“, te studiju „Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turisticke zone Icici – Triestina“. Za lokalne dionike godinama se organiziraju seminari i edukacije iz aktualnih tema. Težeci uvodenju novih znanja, 2015. godine zajednicki pokrenut program cjeloživotnog obrazovanja „Kineski jezik u turizmu za pocetnike“ i „Poslovno komuniciranje na kineskom za pocetnike“. Obilježen je i Svjetski dan turizma 27. rujna 2015. godine prigodnom izložbom udžbenicke grade te znanstvenih i strucnih casopisa iz podrucja turizma i ugostiteljstva, objavljenih do 1990. godine i to na hrvatskom jeziku i jezicima bivše Jugoslavije. Izložba je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim muzejom turizma u Opatiji i uz podršku  Turisticke zajednice grada Opatije.    

Opatija