Potpisan ugovor kojim Grad Opatija daruje zemljište Primorsko-goranskoj županiji za gradnju novog Doma zdravlja

U uredu gradonacelnika danas je potpisan Darovni ugovor kojim Grad Opatija Primorsko-goranskoj županiji daruje nekretninu (zemljište) na podrucju grada, iznad Nove ceste, na kojem je planirana izgradnja novog objekta Doma zdravlja. Ugovor su potpisali gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Potpisivanju su nazocili i zamjenici gradonacelnika Marina Gašparic i Fernando Kirigin,  te ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Boris Ritoša. Ovim ugovorom regulira se da Grad Opatija daruje Primorsko-goranskoj županiji svoju nekretninu ( zemljište) na podrucju gdje se planira izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Opatiji. Površina darovanog zemljišta iznosi 2.358 m2, a procijenjena vrijednost trenutno iznosi 3,2 milijuna kuna. „Potpisivanje ovog ugovora za novi opatijski Dom zdravlja, koji sada djeluje na tri razlicite lokacije u neadekvatnim uvjetima važan je korak u realizaciji novog objekta Doma zdravlja po suvremenim standardima. To je još jedan od elemenata koncepta Novog lica Opatije koji ce donijeti bolji i kvalitetniji standard gradana“ komentirao je uvodno gradonacelnik Dujmic. Prije nekoliko godina sa Primorsko-goranskom županijom pokrenuta je inicijativa s ciljem izgradnje adekvatnog, suvremenog objekta za pružanje zdravstvenih usluga Doma zdravlja, a prvi korak do tog cilja bio je pronalazak pogodne lokacije. Ona je pronadena na terenu iznad Nove ceste, odnosno iznad vološcanskog groblja, objasnio je gradonacelnik. „Ovo je dobar primjer suradnje jedinica lokalne samouprave sa regionalnom. Grad Opatija predstavlja svoje gradane, koji su korisnici usluga zdravstvene zaštite, a uvjete za njihovo pružanje treba osigurati županija. Novi Dom zdravlja gradit ce se po modelu da se prodajom postojecih nekretnina Doma zdravlja financira novi objekt u Opatiji cime se stvaraju uvjeti  za kvalitetnije i dostupnije usluge zdravstvene zaštite gradanima, a pritom ne opterecuje dodatno proracun“ izjavio je župan Zlatko Komadina. Radi se o prodaji vila koje sigurno mogu imati kvalitetniju namjenu, turisticku, a neuvjetne su za pružanje zdravstvenih usluga, dodao je župan uz ocjenu da je  tržište nekretnina u Opatiji – kvalitetno. Novi lokalitet gdje se uz Dom zdravlja planira i gradnja novog vatrogasnog centra, izvrstan je, ocijenio je župan. Odabrana lokacija za gradnju i smještaj objekata Doma zdravlja ( pored koje se planira u buducnosti i izgradnja novog liburnijskog Vatrogasnog doma) dobro je prometno povezana i pristupacna, te osigurava cjelovitu visoku razinu pružanja usluga korisnicima, odnosno gradanima. Realizacijom novog objekta osigurat ce se prostor za smještaj sadržaja za potrebe Doma zdravlja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ustanove za hitnu medicinsku pomoc, te ostali prostori. Dom zdravlja planiran je na parceli ukupne površine 7.261 m2, a osim za smještaj objekata, planiran je i prostor za parking, te  zelene površine. Ocekuje se da ce i Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) postupiti na isti nacin, kao i Grad Opatija, te darovati ostatak zemljišta. Tada ce biti stvoreni svi preduvjeti za ishodenje gradevinske dozvole i pocetak planiranih radova. Investitor je Dom zdravlja PGŽ, a Županija je preuzela zemljište od Grada Opatije, buduci da je PGŽ vlasnik nekretnina koje koristi Dom zdravlja za pružanje zdravstvenih usluga, pojasnio je dalje župan Komadina.  Ravnatelj Ritoša kazao je da ce za realizaciju novog objekta za Dom zdravlja biti potrebno uložiti oko  28 milijuna kuna. Otprilike na isti iznos procijenjene su i dvije nekretnine koje se namjeravaju prodati, i tako namaknuti financije potrebne za gradnju objekta. Grad Opatija kroz predložene izmjene UPU Opatija nastoji osigurati promjenu namjene u tim nekretninama, kako bi se proširivanjem namjene privuklo potencijalne investitore da ih kupe, cime se Županiji onda omogucuje da možda dobije i dodatne financije, komentirao je model financiranja gradonacelnik Dujmic u kontekstu rasta vrijednosti opatijskih nekretnina na tržištu.    Gradsko vijece Grada Opatije usvojilo je  na sjednici održanoj 23. veljace 2016.  Odluku o darovanju zemljišne cestice u Volosku Primorsko-goranskoj županiji u cilju izgradnje Doma zdravlja Opatija,  o cemu je danas potpisan Darovni ugovor izmedu Grada Opatije i Primorsko-goranske županije. Odluka o darovanju zemljišta  podrazumijeva ispunjenje uvjeta da se sa gradnjom objekta mora zapoceti u roku od 5 godina, a ukoliko bi se dogodila prodaja/otudenje nekretnine, u tom je slucaju PGŽ obvezna platiti vrijednost zemljišta Gradu Opatiji. Inace, aktivnosti na situiranju i osmišljavanju projekta Doma zdravlja Opatija aktivno su zapocele u rujnu 2014. godine. Nakon što je odabrana pogodna lokacija za izgradnju, krenulo se u daljnje razrade; darovanje zemljišta u vlasništvu grada Primorsko-goranskoj županiji, koja je osnivac Doma zdravlja PGŽ, jedan je od kljucnih koraka  realizacije novog objekta Doma zdravlja Opatija.      

Opatija