Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

            Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za upravljanje imovinom u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   A.B., 1968., Rijeka M.C., 1990., Rijeka A.G., 1989., Viškovo A.G., 1989., Lovran G.K., 1981., Matulji I.K., 1984., Opatija L.M., 1982., Opatija H.M., 1986., Opatija N.N., 1984., Rijeka Z.P., 1984., Icici G.P., 1982., Rijeka S.P., 1990., Kastav D.P., 1989., Viškovo P.R.M., 1981., Rijeka M.T., 1991., Šmrika L.Z., 1968, Jurdani N.Ž.R., 1974., Klana   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 17.   Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodredeno vrijeme, koji je objavljen dana 10. kolovoza  2018.g. u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web-stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 19. rujna  2018. godine u 08,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web-stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 10. kolovoza  2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA     Jasna Lovrovic Kirincic, dipl. iur.

Opatija