Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-01/17-01/24                                                                                                                              URBROJ: 2156/01-04/01-17-5 Opatija, 16.05.2017. godine                                                 Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   1.     S.B., 1989., Icici 2.     S.K.P., 1982., Matulji   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 2.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme od pet mjeseci, koji je objavljen dana 2. svibnja 2017. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 23. svibnja 2017. godine u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 2. svibnja 2017. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA                                                          Zoran Barbalic, bacc. admin. publ., v.r.

Opatija