Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši referent- informaticar u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   1.      G. G., 1989., Lukovdol   Lista kandidata je zakljucena s rednim brojem 1.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti       Poziva se osoba (s liste kandidata) koja se prijavila na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme od cetiri mjeseca, koji je objavljen dana 19. travnja 2017. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupi u utorak- 9. svibnja 2017. godine u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit ce obavljen intervju ukoliko osoba ostvari najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 19. travnja 2017. godine. Na testiranje je potrebno donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi identitet osobe nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA          Slobodan Juracic, ing., v.r.  

Opatija