Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-01/17-01/41 URBROJ: 2156/01-04/01-17-3 Opatija, 8. rujna 2017. godine                                                                        Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za odgoj i obrazovanje u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   1.     N.A., 1982., Cavle 2.     A.B., 1987., Icici 3.     V.E.B., 1984., Matulji 4.     J.F., 1985., Dražice 5.     B.J., 1980., Rijeka 6.     P.K., 1985., Rijeka 7.     D.K., 1982., Rijeka 8.     A.P., 1986., Icici 9.     M.P., 1990., Rijeka 10.  J.R., 1974., Rijeka 11.  T.R.J., 1981., Icici 12.  J.R., 1980., Lovran 13.  O.Š., 1967., Rijeka 14.  D.Š.,  1978., Opatija 15.  S.V., 1984., Rijeka 16.  N.V.E., 1986., Krasica   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 16.   Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje   P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj m/ž, na neodredeno vrijeme) koji je objavljen dana 25. kolovoza 2017. g. u  “Narodnim novinama” broj 84/17, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 19. rujna 2017. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 25. kolovoza 2017. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Danijel Jerman, dipl. iur., v.r.    

Opatija