Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to: S.C., 1993., Matulji R.C., 1975., Rijeka D.H., 1967., Lovran S.K.P., 1982., Matulji G.K., 1967., Lovran M.S., 1979., Rijeka B.Ž., 1969., Rijeka   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 7. Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima                                                                                 P O Z I V                                                      na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (3 izvršitelja m/ž), na odredeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 2. travnja 2019. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu- 24. travnja 2019. godine u 9:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 2. travnja 2019. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA  Zoran Barbalic, bacc. admin. publ.

Opatija