Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to: A.D., 1971., Icici B.F.R., 1976., Matulji Z.G., 1960., Lovran A.K., 1966., Kastav I.R., 1961., Viškovo S.S.B., 1988., Viškovo   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 6.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme od cetiri mjeseca, koji je objavljen dana 17. svibnja 2016. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 7. lipnja 2016. godine u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 17. svibnja  2016. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA           Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.

Opatija