Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za komunalno-pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   M.B., 1985., Rijeka M. C., 1990., Rijeka V.F. ,1991., Rijeka N.F., 1978, Preko S.G., 1977., Rijeka D.K., 1970.,Rijeka S.L., 1989.,  Rijeka P.P., 1976., M. Draga D.P., 1989., Viškovo D.Š., 1988., Rijeka L.Z., 1968., Jurdani   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 11.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti   Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 19. travnja 2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 09,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 19. travnja 2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA           Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.

Opatija