Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – referent za pisarnicu i arhiv

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – referent za pisarnicu i arhiv

  KLASA: 112-01/17-01/31                                                                                                                              URBROJ: 2156/01-04/01-17-5 Opatija, 21.07.2017. godine                                                 Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto referent za pisarnicu i arhiv u Uredu Grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   1.     M.S., 1993., Rijeka   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 1.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti             Poziva se osoba (s liste kandidata) koja se prijavila na oglas za prijam u službu u Ured Grada (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme od cetiri mjeseca, koji je objavljen dana 11. srpnja 2017. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupi u cetvrtak- 27. srpnja 2017. godine u 8:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit ce obavljen intervju ukoliko bude ostvareno najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 11. srpnja  2017. godine. Kandidat je dužan sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njegov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA                  Snežana Cavar, v.r. 

Opatija