PREDSTAVLJEN PROJEKT „MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA“

Iako Grad Opatija sudjeluje u projektima koji su financirani iz  EU fondova, odnosno ocekuje rezultate natjecaja za druge projekte iz ovih izvora, ovaj projekt je prvi projekt u kojem „glavnu ulogu“ imaju mladi. Ujedno, ovo je prvi projekt za koji je  Grad Opatija kao nositelj projekta dobio sredstva EU, odnosno nacionalne agencije – Agencije za mobilnost i programe EU. Danas je u opatijskoj gradskoj upravi održana konferencija za medije na kojoj su bili nazocni opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, Sandi Manestar, predstavnik Savjeta mladih Crikvenice, predstavnici Grada Crikvenice i gradske uprave Crikvenica,  Denisse Mandekic (promidžba i odnosi s javnošcu),  Zdenka Frank, strucna savjetnica za javne potrebe iz Obcine Kidricevo, te Danko Žitinic, predsjednik Savjeta mladih Grada Opatije, Ivan Vidakovic, clan Savjeta mladih  i Marta Bercic, viša strucna suradnica za odgoj i školstvo Grada Opatije.   Projekt  financira Agencija za mobilnost i programe EU, u programu Youth in Action (Mladi na djelu). Za projekt je Gradu Opatiji dodijeljena financijska potporu za provedbu projekta, u podakciji 1.3. Demokratski projekti mladih 2013. Ta podakcija je najzahtjevnija i za projekte za tu podakciju se odobravaju najveci iznosi. Vrijednost projekta je  29.221,24 eura, a odobreno je 75% prihvatljivih troškova. Dakle, EU financira provedbu s 21.792,79 eura, Grad Opatija je osigurao u proracunu 4.000 eura, a naš partner Grad Crikvenica još 4.000 eura. Projekt je planiran u skladu sa Strategijom za mlade EU kao i drugim dokumentima koji se odnose na politike prema mladima EU.  Naši partneri u provedbi projekta su Grad Crikvenica – Savjet mladih Grada Crikvenice , Obcina Kidricevo i Obcina Ajdovšcina iz Slovenije.   Cilj projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno ukljuciti mlade, potaknuti sudjelovanje mladih u javni život zajednice, a posebno u procese donošenja politickih odluka. Projekt je kompleksan, iz perspektive strukture i dinamike provedbe, kao i željenih rezultata. Sudionici projekta su mladi iz gradova/obcina partnera, mladi clanovi predstavnickog/izvršnog tijela gradova/sudionika kao i djelatnici gradskih/obcinskih uprava koji pretežito rade s mladima. Kroz interaktivne radionice u 4 edukativna modula, sudionici ce u zajednickom dijalogu rješavati probleme zajednica iz kojih dolaze. Oni ce kroz ta 4 modula (edukacije i projektne zadatke) raditi na uklanjanju prepreka koje stoje na putu ukljucivanja mladih u politicko odlucivanje. Kroz edukacije, koje ce se održati u sva 4 grada, mladi i politicki predstavnici ce biti osposobljeni za „strukturirani dijalog“ s mladima, metodom ukljucivanja mladih kroz dijalog koja je prihvacena  u svim institucijama EU – od EU komsije, EU parlamenta i EU vijeca. Ovakav pristup je poželjan i defniran u Stategiji za mlade EU. Na ovaj nacin se osnažuje sve sudionike jer se u neformalnom okruženju stjecu kompetencije za uspješnu participaciju.  Ucenje dijaloga i drugih metoda sudjelovanja u politickom odlucivanju bi trebalo rezultirati uputama i obrascima koje ce moci koristiti i drugi gradovi u Hrvatskoj. Osim toga, projekt bi trebao završiti potpisivanjem deklaracije o suradnji izmedu mladih i politickih predstavnika koja ce sadržavati zaštitne modele i procedure koje osiguravaju „strukturirani dijalog s mladima“ Za sudjelovanje na ovom projektu sudionici ce dobiti YOUTHPASS, svjedodžbu koje se izdaje na nivou EU za stecene kompetencije u podrucju javnih politika za mlade. Upravo je u izradi web stranica projekta. Projekt je u pripremnoj fazi, a prvi sastanak partnera ce biti na Susretu gradova/opcina  prijetelja djece Republike Hrvatske kojemu je Grad Opatija domacin, 13. rujna 2013. Sudionici ce prisustvovati Susretu kojemu je tema djecja participacija, te tako zapoceti pripremu u zajednicama iz kojih dolaze.

Opatija