PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2013.

Na temelju clanka 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 25/12 i 136/12)   G R A D   O P A T I J A UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA priopcuje svim pravnim i fizickim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na podrucju kulturno-povijesnih cjelina na podrucju Grada Opatije, da su obvezni do 31. ožujka 2013. godine dostaviti PRIJAVU PODATAKA ZA UTVR?IVANJE SPOMENICKE RENTE ZA 2013. GODINU   Prema clanku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara i clanka 2. Odluke o visini spomenicke rente Grada Opatije ( «Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 41/10) propisano je da su obveznici spomenicke rente fizicke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zašticenom nepokretnom kulturnom dobru ili na podrucju zašticene kulturno-povijesne cjeline na podrucju Grada Opatije. Na podrucju Grada Opatije utvrdene su kulturno-povijesne cjeline: Grada Opatije, naselja Veprinac i naselja Volosko i rješenjima Ministarstva kulture upisane su te kulturno-povijesne cjeline kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a koji upisi su objavljeni u «Narodnim novinama» br. 124/06. Prema clanku 114. stavak 7. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara obveznici spomenicke rente dužni su do 31. ožujka 2013. godine prijaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u nepokretnim kulturnim dobrima ili na podrucju kulturno-povijesnih cjelina u kojima obavljaju svoju djelatnost da bi se temeljem tih podataka mogla utvrditi spomenicka renta za 2013. godinu. OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrdivanje spomenicke rente za 2013. godinu možete pronaci na WEB stranici Grada Opatije : www.opatija.hr. Prijava mora biti ispunjena na obrascu, mora biti citka i mora sadržavati sve tražene podatke iz obrasca. Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrdivanje spomenicke rente za 2013. godinu pošaljite poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, 51 410 OPATIJA, M.Tita 3, FAX. (051) 701-313 ili e-mail: [email protected]. Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora se podnijeti zasebna prijava podataka. Obveznici spomenicke rente koji do 31. ožujka 2013. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u kojima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost na podrucju zašticenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije, kaznit ce se za prekršaj novcanom kaznom sukladno clanku 118. Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara. Za sve upite o prijavi podataka i utvrdivanju spomenicke rente možete nazvati broj telefona : 051 – 680-123 .      Obrazac za prijavu rente        

Opatija