Prijedlog izmjena Proračuna za 2019.

 Prijedlogom izmjena Proracuna Grada Opatije za 2019. godinu Proracun iznosi 158.129.980,00 kuna, što je povecanje važeceg proracuna za 17.553.280 kuna ili 12,49 %. Važeci je Proracun, podsjetimo, 140.576.700,00 kuna.  Prijedlogom I. izmjena Proracuna Grada Opatije za 2019. godinu, koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeca 18. lipnja 2019. ne uvodimo nikakva nova financijska opterecenja za gradane Opatije, kao ni za poduzetnike koji djeluju na podrucju Grada, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic na današnjoj konferenciji za novinare. Mjesecna opterecenja budžeta kucanstava su i smanjena, kada je od 1. svibnja ove godine smanjena cijena opskrbe vodom, ukidanjem stavke – naknada za razvoj od 1,97 kuna po kubnom metru vode.  Sve stecene potpore obiteljima s malom djecom, umirovljenicima i poduzetnicima se nastavljaju kako je i planirano, odnosno neke se, poput potpora poduzetnicima i povecavaju, uvodenjem novih poticaja za sufinanciranje natjecajne dokumentacije za prijavu na europske i nacionalne fondove. Za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda ovim smo Prijedlogom izmjena Proracuna predvidjeli dodatnih 300 tisuca kuna, zbog velikog interesa za program, kazao je gradonacelnik Dujmic. Nismo zadovoljni razinom komunalne usluge koju imamo, po pitanju zbrinjavanja otpada te smo i za unapredenje te usluge Prijedlogom izmjena Proracuna predvidjeli dodatnih 250 tisuca kuna. U pripremi je i nova Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, kazao je gradonacelnik te podsjetio i da je na prošloj sjednici GV donijelo izmjene UPU naselja Opatija u kojima je planirano više lokacija za potrebe MUP-a, a ovim je rebalansom planirano, za sadašnju lokaciju Policijske postaje, 300.000 kuna Proracun Grada Opatije za 2018. ostvario je negativnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 13.191.347,00 kuna. No, naglašavam da korisnici proracuna, od ustanova do brojnih udruga i gradana, ostvaruju sva svoja prava. Osnovni razlog što je Proracun Grada Opatije za 2018. godinu ostvario negativan rezultat su manje ostvareni prihodi od prodaje imovine, nastavio je gradonacelnik. Planirana prodaja objekta u Iki nije realizirana jer nije bilo ponuda na natjecaj, a u vezi planirane prodaje stare zgrade djecjeg vrtica Gradsko vijece nije donijelo odluku o raspisivanju natjecaja za prodaju tog objekta. Naime, obje nekretnine odnosno njihova procijenjena vrijednost, sacinjava najveci dio planiranih prihoda od prodaje imovine, što je bilo jasno naznaceno kod prijedloga Proracuna 2019., prvih izmjena Proracuna 2018. te u raspravi kod prijedloga za raspisivanje natjecaja. Predstavnicka vecina u Gradskom vijecu je od te prodaje odustala uz obrazloženje da se zgrada može namijeniti u neke druge svrhe. Stranka umirovljenika je predlagala da se prenamijeni u Dnevni boravak za starije osobe. Za tu potrebu predlažemo drugo primjerenije rješenje- zgradu Doma zdravlja na Novoj cesti, kad se Dom zdravlja preseli na novu lokaciju. Smatramo da je to odgovarajuca lokacija za potrebe Dnevnog boravka za starije osobe i za kompatibilne djelatnosti, a rijec je o zgradi u Gradskom vlasništvu koju nemamo namjeru prodavati. U neposrednoj blizini zgrade nalaze se parkirna mjesta i autobusna stanica što zgradu cini dostupnu kako korisnicima tako i onima koji o njima brinu. To je strateški projekt Grada Opatije i vjerujem da cemo naici na potporu Gradskog vijeca za njegovu realizaciju, naglasio je Dujmic. Zajedno s Prijedlogom izmjena Proracuna Grada Opatije na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeca naci ce se i Prijedlog za raspisivanje javnog natjecaja za prodaju stare zgrade djecjeg vrtica. Pocetna cijena je za 20% veca (2.482.000,00 kn) od prije procijenjene vrijednosti (12.410.000,00 kuna), odnosno ukupno iznosi 14.892.000,00 kuna. Vjerujem da sada nema zapreke da vijecnici donesu odluku o prodaji nekretnine, zakljucio je gradonacelnik Dujmic.  

Opatija