Priopćenje za javnost gradonačelnika Dujmića

Radi istinitog informiranja javnost, a posebno mještana Mjesnog odbora Veprinac-Ucka dužan sam još jednom podsjetiti na cinjenice vezane uz donošenje novog Prostornog plana. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPGO donesena je na Gradskom vijecu 25. veljace 2020. na prijedlog gradonacelnika. Cilj i zadatak koji smo dali izradivacu Plana je bio da preispita sve one faktore koji mogu utjecati na konacan izgled novoizgradenih objekata – od najvece dozvoljene visine, broja dozvoljenih etaža i maksimalnih dozvoljenih gabarita, do preispitivanja pojma potkrovlja i podzemnih etaža te zaštita zelenila i kupališne zone. Dana 29. travnja 2020. donesena je Dopuna odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune plana jer je nakon donošenja odluke zaprimljen e-mail Državnog inspektorata vezano za kontrolu izvršenja naredene mjere inspekcije zaštite okoliša na zapisnik, kojom je Gradu Opatiji naredeno da u Prostornom planu Grada odredi lokaciju ili zonu u kojoj se može izgraditi reciklažno dvorište za gradevni otpad, sukladno Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom. Na istoj je sjednici usvojen prijedlog amandmana vijecnice Neve Slani da se planom odredi lokacija za smještaj skloništa za životinje s najmanje 50 smještajnih jedinca. Gradonacelnik nije prihvatio amandman, a potom je predstavnicka vecina s 9 glasova za i 6 protiv donijela tu odluku. Na sjednici Kluba vijecnika SDP-AM-HSU-UK od 24. srpnja 2020. predložena je tocka dnevnog reda s Dopunom Odluke o pristupanju izradi izmjena PPGO, kojom je potrebno  odrediti lokaciju za smještaj kompostane, iako su vijecnici bili upoznati da je Komunalac d.o.o. izradio idejni projekt i da je lokacija planirana na podrucju Opcine Matulji te se o tome razgovara s ostalim vlasnicima Komunalca. Vijecnica Zorica Sergo je tada upozorila u raspravi: (citat iz zapisnika) „Nije da nisam za to da se stavi u Prostorni plan kao obvezu da to netko negdje nacrta. Ali sam dosta skepticna da cemo u tome uspjeti. Ne možemo se složiti za reciklažno dvorište, a za kompostanu ce biti još teže jer za to nam treba 12.000 m2, a ona je gore predvidena baš iz tog razloga jer ce to biti kompostana za sve cetiri JLS-a. Kažem, u onom obuhvatu prostornog plana naci 12.000 m2 s odgovarajucim prilazom i svim pratecim sadržajima koje jedna kompostana mora imati, mislim u redu, ali necu se protiviti tome da izradivaci plana pokušaju naci takvu poziciju.“ Zakljucno, mogu reci da cu razmotriti sve primjedbe iz provedene Javne rasprave, naravno i one mještana Veprinca i utvrditi Prijedlog koji cu uputiti Gradskom vijecu, a na predstavnickoj vecini je tada hoce li Prijedlog usvojiti ili ne.   Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije  

Opatija