REAGIRANJE GRADONAČELNIKA OPATIJE IVE DUJMIĆA NA TEKST OBJAVLJEN U NOVOM LISTU 29. RUJNA 2017. “Kreditne obveze Grada Opatije 130. milijuna kuna”

Novi list objavio je tekst naslova “Kreditne obveze Grada Opatije 130. milijuna kuna” autora Srdana Brajcica, na str. 20. i 21. u petak, 29. rujna 2017. koji obiluje netocnim podacima i pogrešnim zakljuccima, pa je stoga gradonacelnik Ivo Dujmic poslao ispravak uredništvu Novog lista da ga objavi u na stranicama Novog lista, u skladu sa Zakonom o medijima. Ispravak gradonacelnika Ive Dujmica prenosimo u integralnom obliku:    “Autor  u tekstu proizvoljno tumaci podatke oko zaduženosti Grada, ne nudeci pritom odgovore o mogucim alternativnim izvorima financiranja kapitalnih projekata koje je Grad eventualno mogao koristiti, a možda autor smatra da objekte koji su izgradeni nije trebalo ni graditi. Podsjecam, Grad Opatija godinama dobija maksimalnu ocjenu za transparentnost Proracuna koja znaci da su svi dokumenti javno dostupni, jasni i lako pregledni. Sva obrazloženja Proracana ukljucujuci i Vodice za gradane koji se objavljuju na mrežnim stranicama Grada sadrže i procjenu kreditnog zaduženja za tri proracunske godine. Svako izvješce o izvršavanju Proracuna, godišnje i polugodišnje, sadrži i izvješce o zaduženju, danim jamstvima i danim suglasnostima kao i stopu zaduženja, pa nije jasno, kada je sve to planirano, kako tumaciti ponovno uzbunjivanje javnosti o tobože prekomjernom zaduženju Grada? Nisu tocne informacije novinara koji u svom tekstu tvrdi da je Grad Opatija na dan 30.06.2017. dužan 130.mil kn i to za tri kredita: KTC (53.,5 mil.kn), KD Komunalac (36 mil kn) i Opatije 21 d.o.o. (69 mil kn). Nije tocna ni tvrdnja da je “Grad Opatija dao  jamstva za tri kredita (…) Opatija 21 d.o.o otplacivat ce kredite do 2027. odnosno 2028. godine uz jasnu garancijsku obvezu Grada” a niti autorov zakljucak da “kreditni dug nakon 5 godina otplate (od 2012.) za gradnju KTC-a ostaje visok” kao i pretpostavka autora da “kada se Opatija 21 d.o.o. zaduži za 20 mil.kn (…) gradonacelnik Ivo Dujmic zadužit ce Grad za visinu jednog opatijskog proracuna” te da se “Grad Opatija  polako primice kreditnom maksimumu”. Ne znamo radi li se o namjeri ili nemaru, jer u dokumentima na koje se novinar poziva jasno je istaknuto da je ukupna obveza po osnovi kredita, jamstva i suglasnosti na dan 30.06.2017. iznosi 117.903.598 kuna, i to za KTC – 53.,5 mil.kn, za  KD Komunalac- 14.7 mil kn, te za Opatiju 21 d.o.o. – 49,5 mil kn. Ocito novinar nije uzeo u obzir da je dio kredita koje su podigle gradske tvrtke vracen. Što se kreditnog zaduženja Grada tice, tocno je da opseg zaduženja u 2017. iznosi 7,28%. s obzirom da je tvrtka Opatija 21 d.o.o. posljednje dvije godine poslovala sa dobiti, pa kredit koji je tvrtka podigla ne ulazi više (nakon 30.06.) u opseg zaduženja Grada. U pogledu izdanih jamstava, isticem da Grad Opatija ima aktivno samo jedno jamstvo i to za KD Komunalac namijenjeno za izgradnju vodoopskrbnog sustava u visini od 36.000.741 kuna, od cega je do 30.06.2017. otplaceno 17.5 mil, a obveze traju do 2021.godine. Grad Opatija nikada nije dao jamstvo za kredit tvrtke Opatija 21 d.o.o. kao što niti na bilo koji drugi nacin ne garantira za povrat tog kredita.   Pogrešan je i zakljucak da kreditni dug nakon pet godina za KTC i dalje ostaje visok   jer je otplata kredita zapocela tek u 2017.godini, nakon što su povucena sva potrebna sredstva. U konacnici, naglašavam da kredit nije iznosio 46.000.000 kuna vec 41.500.000 kuna, koliko je povuceno, buduci je ukupna investicija bila niža. O tome je  takoder vec bilo rijeci prilikom izmjena proracuna na sjednici Gradskog vijeca Opatije. Što se tice suglasnoti tvrtki Opatija 21 d.o.o. u vezi zaduženja,  tocno je da je gradonacelnik Ivo Dujmic sukladno Zakonu dao suglasnost za zaduženje tvrtke, ali je tocno i da je Odluku o zaduženju za izgradnju Doma umjetnosti, opet sukladno Zakonu, donijelo Gradsko vijece.  Odluku o davanju jamstva Komunalacu  takoder je donijelo Gradsko vijece Opatije i to u vremenu kada Ivo Dujmic nije ni bio gradonacelnik. Daleko je od istine i konstatacija o ukupnoj razini kreditnog zaduženja jer je maksimalna granica  zaduženja 20 posto od ukupno u prethodnoj godini ostvarenih proracunskih prihoda (bez pomoci države i donacija) a Grad Opatija trenutno je na 7, 28 posto.   Na koncu, rezimirajmo: jesu li Opatiji trebali sportska dvorana i Gervais?      Gradani misle da jesu.  Je li  postojao drugi nacin financiranja njihove gradnje? Nije. Je li Grad u stanju vracati kredit? Jest. Hoce li Opatija 21 moci vracati kredit? Uvjeren sam u to, nakon što tvrtka preuzme poslove naplate parkiranja. Zahvaljujem na uvrštenju. S poštovanjem, Ivo Dujmic, gradonacelnik Opatije”            

Opatija