Stipendije 2023./2024.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/23), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i Odluke od 18. rujna 2023. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I  STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

 1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha,
 2. stipendije temeljem imovinskog statusa,
 3. stipendije za deficitarna zanimanja i
 4. stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

 

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem ŠKOLSKOG/AKADEMSKOG USPJEHA ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava), odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

 

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem IMOVINSKOG STATUSA ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava), odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

 • da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:
 • da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
 • da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 500 eura, dvočlano domaćinstvo do 750 eura, tročlano domaćinstvo do 900 eura, četveročlano domaćinstvo do 1.050 eura, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 150 eura.

2) Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu prije mjeseca u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. U prihod se ne uračunavaju: novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko-goranska županija i Grad Opatija, doplatak za djecu, stipendije učenika i studenata, godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe te sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

3) Pod članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove Odluke, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici/udomitelji, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno, a navedeni su u Izjavi o članovima zajedničkog domaćinstva podnositelja prijave.

 

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za DEFICITARNA ZANIMANJA ima redoviti učenik I., II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,
 • da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,
 • da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja (podrazumijevaju se dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava) i to:
  • učenik u visini prosječne ocjene 3,5 i više
  • student u visini prosječne ocjene 3,5 i više te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine i
  • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem

Stipendije za deficitarna zanimanja raspisuju se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

 • Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program
  • Bravar / bravarica
  • Tesar / tesarica
  • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
  • Zidar / zidarica
  • Armirač / armiračica
  • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
  • Kuhar / kuharica
  • Konobar / konobarica
  • CNC operater / CNC operaterka
  • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
  • Mesar / mesarica
  • Zavarivač / zavarivačica
  • Soboslikar-ličilac / soboslikarica-ličiteljica
  • Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica
  • Automehatroničar / automehatroničarka
  • Pekar / pekarica
  • Stolar / stolarica
  • Fasader / fasaderka
  • Automehaničar / automehaničarka
  • Vodoinstalater / vodoinstalaterka
  • Elektroinstalater / elektroinstalaterka
  • Autoelektričar / autoelektričarka
  • Slastičar / slastičarka
  • Limar / limarica
  • Krovopokrivač / krovopokrivačica
   • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski
  • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
  • Tehničar geodezije i geoinformatike / tehničarka geodezije i geoinformatike
  • Zdravstveno-laboratorijski tehničar / zdravstveno-laboratorijska tehničarka
  • Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka
   • Stručni studij
  • Sestrinstvo
  • Primaljstvo
   • Sveučilišni studij
  • Medicina
  • Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije
  • Računarstvo ili Primijenjeno / poslovno računarstvo
  • Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  • Rehabilitacija
  • Farmacija
  • Logopedija
  • Fizika i matematika; smjer: nastavnički
  • Matematika; smjer: nastavnički
  • Matematika i informatika; smjer: nastavnički
  • Građevinarstvo
  • Socijalni rad
  • Socijalna pedagogija
  • Biologija i kemija; smjer: nastavnički
  • Geografija; smjer: nastavnički ili Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički ili Geografija i povijest; smjer: nastavnički
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • Brodogradnja
  • Glazbena pedagogija ili Glazbena pedagogija (dvopredmetni)
  • Kineziologija, nastavnički smjer
  • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo ili Informacijske znanosti-knjižničarstvo
  • Geodezija i geoinformatika
  • Arhitektura ili Arhitektura i urbanizam
  • Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • Psihologija

 

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godina dana prije podnošenja prijave,

– da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

 

III. Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca (kategorija STIPENDIJE 2023./2024.)

 

IV. Za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod.

 

V. Radi utvrđivanja potrebnih činjenica nadležni odjel može tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

 

VI. Podnositelj može podnijeti jednu prijavu za dodjelu stipendije.

 

VII. Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. otvoren je od dana 02. listopada 2023. godine do zaključno 17. listopada 2023. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

 

VIII. Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Grada Opatije.

 

KLASA: 604-01/23-01/1

URBROJ: 2170-12-03/01-23-2

Opatija, 02.10.2023.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

 

 

 

Na temelju članka 5. i članka 13. Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava ”Dr. sc. Jadranko Crnić” (”Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/08), članka 44. Statuta Grada Opatije (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21 i Odluke od 18. rujna 2023. godine, Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

 ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA

”DR. SC. JADRANKO CRNIĆ” ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

 

I. Grad Opatija dodjeljuje jednu (1) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.

 

II. Pavo na prijavu za dodjelu stipendije imaju studenti i studentice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 • da su redoviti studenti druge (2.) i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00.

 

III. Prijave se podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca.

 

IV. Pristupnici za dodjelu stipendije uz prijavu prilažu sljedeće dokumente:

 1. Potvrdu o upisu na studij prava za akademsku godinu 2023. / 2024.
 2. Prijepis ocjena prethodne godine studija
 3. Potvrdu/ugovor o primanju druge stipendije.

 

V. Natječaj za dodjelu stipendije studentu ili studentici prava „Dr. sc. Jadranko Crnić“ za akademsku godinu 2023. / 2024. otvoren je od dana 02. listopada 2023. godine do zaključno 17. listopada 2023. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

 

VI. Gradonačelnik donosi Odluku o odabiru korisnika stipendije u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

 

 

KLASA: 604-01/23-01/3

URBROJ: 2170-12-03/01-23-2

Opatija, 02.10.2023.

 

Opatija