UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 2013./2014.

Temeljem raspisanog javnog poziva za upis djece u organizirane programe odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za  pedagošku godinu 2013./2014., uzimajuci u obzir utvrdene kriterije i mjerila, obradene su sve predbiljžbe roditelja. Ukupno je zaprimljeno 343 zahtjeva za upis djece koja vec pohaduju vrtic te 168 novih zahtjeva što ukupno cini 511 zahtjeva. Primjenom važecih normativa o broju djece u grupama i iskazanim potrebama roditelja na predbilježbama za upis u pedagošku godinu 2012./2013. upisano ce biti 444 djece (343 djece koja ostaju iz prethodne pedagoške godine i 101 novo dijete). Iz navedenog je razvidno da u ovom trenutku od zahtjeva podnesenih u roku 67 zahtjeva nije riješeno od cega 10 zahtjeva nije predano u roku te kao takvi nisu niti razmatrani. Od nerješenih zahtjeva podnesenih u roku 19 djece ne ispunjava dobnu granicu  koja je potrebna za jaslicku ili vrticku skupinu, 9 djece ciji je jedan roditelj nezaposlen, a koji su tražili 11 satni program, 27 djece s podrucja drugih jedinica lokalne samouprave, 2 pribilježbe s nepotpunom dokumentacijom. Sva djeca ce se prema listi cekanja tijekom godine smještati u skupine prema kriterijima – obziorm na broj bodova, ali najprije ona djeca koja navrše potrebnu dob, nakon toga iz liste cekanja ona djeca koja imaju manje bodova, odnosno ciji je jedan roditelj nezaposlen, te na kraju djeca koja ciji jedan roditelj ima prebivalište u drugoj JLS.        Utvrdene rang liste biti ce objavljene  na oglasnoj ploci Vrtica.   Sve potrebne informacije roditelji mogu dobiti u Djecjem vrticu Opatija.

Opatija