UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM – NA PRODAJU NEPOTREBNO SUVLASNIŠTVO

Nakon što je Grad Opatija, medu prvim jedinicama lokalne samouprave, ovog proljeca napravio i predstavio registar gradskih nekretnina i time olakšao upravljanje gradskom imovinom, nedavno su objavljeni i prvi javni natjecaji za prodaju pojedinih dijelova nekretnina ili zemljišta kojima je Grad Opatija vlasnik. Naime, radi se o gradskom vlasništvu koje uglavnom ima dugogodišnje korisnike koji su držali u posjedu gradsku imovinu bez pravnog osnova, a da pritom Gradu Opatija za to nisu placali nikakvu naknadu. Putem javnih natjecaja nastojat ce se ta gradska imovina valorizirati na nacin da se proda, ili pak da se sa korisnikom potpiše ugovor, o zakupu. Medu prvima objavljeni su natjecaji za prodaju jedne desetine dijela etaže u Opricu, za devet desetina zemljišta od 126 cetvornih metara u zoni mješovite namjene koju pokriva UPU Ika-Opric, te za trecinu vinograda od 428 cetvornih metara u k.o.Poljane. Rezultati tih natjecaja znat ce se pocetkom rujna. Radi se o nekretninama za koje u postupku izlaganja katastarske izmjere za K.O. Ika-Opric, nedvojbeno utvrdeno vlasništvo Grada Opatije, a natjecaj za prodaju je jedan od nacina da se trajno riješe imovinskopravni odnosi.  Vrijedi podsjetiti da je, još u proljece 2012. godine, za izradu registra nekretnina angažirana konzultantska kuca Libusoft, uz cije je instrukcije obuceno i deset djelatnika gradske uprave za poslove na izradi registra koji ce se kontinuirano ažurirati. Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic je prilikom predstavljanja registra nekretnina naveo kako je registrirano 3995 jedinica imovine u vlasništvu Grada ili su date Gradu na upravljanje. Procijenjeno je da imovina vrijedi preko 3 milijarde kuna. Premda je i ranije Grad imao podatke o imovini, sada je preko registra nekretnina na jednom mjestu smješteno niz podataka koji olakšavaju uvid u gradsku imovinu, te omogucuju  donošenje ispravnih odluka o upravljanju tom imovinom.    

Opatija