UPUTE O UREĐENJU BIRAČKOM MJESTA I RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

            Na temelju clanka 9. Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora (Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 23/02 ,04/03, 6/09 i 11/15) Izborno povjerenstvo za provodenje izbora za clanove vijeca mjesnih  odbora  na podrucju Grada Opatije  na sjednici održanoj 18. lipnja 2015.g.  propisuje   O B VE Z A T N E    U P U T E  br. MO- IV O NACINU URE?ENJA BIRACKOG MJESTA ZA PROVO?ENJE IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNIH ODBORA   1. U prostorijama u kojima ce se glasovati na izborima za clanove vijeca mjesnih odbora (biracko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske. Na birackom mjestu može se  isticati i grb Grada Opatije sukladno Statutu.  2. Ispred birackog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji nacin navoditi birace kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.). Biracki odbor provjerit ce je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s birackog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u protivnom ce isti ukloniti clanovi birackog odbora. 3. Biracko mjesto mora biti uredeno i opremljeno na nacin da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili slicnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birac popunio glasacki listic. 4. Biracki odbor dužan je na biracima vidljivom mjestu istaknuti pravovaljano predloženu listu za izbor clanova vijeca mjesnog odbora na kojem se glasa i izvadak iz  zbirne liste pravovaljano predloženih lista za izbor clanova vijeca mjesnog odbora za biracko mjesto na kojem se glasuje.  5. Biracki odbor dužan je na svakoj glasackoj kutiji istaknuti glasacki listic kakav se ubacuje u tu glasacku kutiju. 6. Ove Obvezatne upute objavit ce se na web stranicama i oglasnoj ploci Grada Opatije.   Klasa: 013-06/15-01/02 Urbroj: 2156-04-15-28 U Opatiji, 18. lipnja 2015.g.   IZBORNO POVJERENSTVO ZA PROVO?ENJE IZBORA ZA CLANOVE VIJECA MJESNOG ODBORA                                                                         Predsjednica Izbornog povjerenstva                                                                                   Helena Masaric   RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA BELVEDER RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA CENTAR I RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA CENTAR II RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA DOBREC RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA ICICI RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA IKA RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA KOSOVO RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA POBRI RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA POLJANE RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA PUNTA KOLOVA RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA TOŠINA RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA VASANSKA RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA VEPRINAC RJEŠENJE O  IMENOVANJU BIRACKOG ODBORA VOLOSKO  

Opatija