Usvojen Proračun za 2019.

Usvojen Proračun za 2019.

Na jucerašnjoj 17. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije usvojen je Proracun za 2019. godinu u visini od 140.576.700,00 kuna. Proracun je usvojen s 15 glasova za i 2 protiv. Gradonacelnik Ivo Dujmic je predstavljajuci Proracun istaknuo da su glavne odrednice prijedloga Proracuna i Projekcije uskladene sa strateškim ciljevima Grada definiranim usvojenom Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Unatoc cinjenici da su prihodi poslovanja kojim se mogu financirati javne potrebe ograniceni i niži u odnosu na 2018. godinu, prijedlogom Proracuna i projekcije prioritet je bilo zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoci gradanima (pomoci umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije, City bus…), a osigurana su sredstva za provedbu programa usmjerenih mladima (provedba Lokalnog programa za mlade, pomoc za rješavanje stambeno pitanja mladih, nocna linija 32). Isto tako nastaviti ce se podupirati dogadanja i manifestacije koja ce dovesti do povecanja broja gostiju i posjetitelja. Takoder se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva. Osim toga, planiran je pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji ce biti smješten u Villi Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Gradu ali istovremeno i centar okupljanja i razmjena ideja za mlade. Medutim, s obzirom na ukupno raspoložive izvore prihoda bilo je nužno smanjivati dio rashoda u odnosu na 2018.godinu. Tako su prijedlogom Proracuna previdena niža izdvajanja za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih osoba koje apliciraju na sredstva Proracuna (kultura, sport, obrazovanje, manifestacije, pokroviteljstva i sponzorstva). Prijedlogom Proracuna i projekcije u bitnome je planiran nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Grada. Pri tome treba naglasiti da 2019.godina donosi pripreme za, po svojoj visini, znacajne investicije koje bi trebale zapoceti sa realizacijom u 2020. i/ili 2021.godini. To se prvenstveno odnosi na projekte revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnika u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angiolina), rekonstrukcija nogometnog igrališta, te gradnja vatrogasnog doma. Predvidena su i ulaganja u društvenu infrastrukturu posebice u zaledu (Dom Veprinac, vrtic u Veprincu, sportsko-rekreacijski centar u Dobrecu) koju su kandidirani ili se planiraju kandidirati na EU Fondove. Takoder je bitno istaknuti da su kao i prošle godine, u Proracunu Grada u cijelosti ukljuceni financijski planovi Proracunskih korisnika Grada Opatije (Djecji vrtic, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova Festival Opatija, Mjesni odbori). Proracunom i projekcijom nisu planirana povecanja javnih davanja u nadležnosti Grada niti ponovno uvodenje poreza na potrošnju (gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenicka renta). S druge strane nije planirano niti smanjenje zakupnine za zakupce gradskih prostora koji na vrijeme podmiruju svoje obveze, a koje se primjenjivalo proteklih godina, iz razloga što se radilo o mjeri koja je bila vezana uz gospodarsku krizu, koja je po svim ekonomskim pokazateljima završena. Gradonacelnik je predložio i amandman Proracunu Grada nakon najava iz Vlade RH da ce se u iducoj godini iz Državnog proracuna financirati nabava udžbenika što omogucava da se planirana sredstva za tu namjenu od 300.000 kuna raspored na druge rashode Proracuna. Stoga ce se 150.000 kuna rasporedi za rad sportskih klubova, 100.000 kuna za poticanje poduzetnika te 50.000 kuna za procijenjene troškove izdavanja Lista Opatija. Gradonacelnik je prihvatio i sve amandmane koalicije SDP-IDS-HSU-AM-UK koji se odnose na: povecanje sredstava namijenjenih radu politickih stranaka koja su izvornim Prijedlogom umanjena, a amandmanom vracena na razinu prošlih godina od 136 tisuca kuna; amandmanom su povecana i sredstva za pokroviteljstva Gradskog vijeca u iznosu od 100 tisuca kuna; za rad Lista Opatija u iznosu od 240 tisuca kuna; redovan rad sportskih klubova povecan za 150 tisuca kuna. Amandmanom su smanjena sredstva za zaposlene u Gradskoj upravi u iznosu od 136 tisuca kuna te za programe Festivala Opatija za 180 tisuca kuna. Amandmanom su povecana sredstva za sufinanciranje radova na luckom podrucju u iznosu od 200 tisuca kuna, za uredenje i dohranu plaža dodatnih 100 tisuca, za projekt stanogradnje na Tošini – izradu studije i idejnog projekta 200 tisuca kuna, studiju potreba dnevnog boravka za starije 50 tisuca kuna. Arhitektonsko-urbanisticku studiju s prometnim rješenjem garaže buduceg stadiona NK Opatija vijecnicima je predstavio Projektni ured Siniše Zdjelara. Projekt nudi nekoliko mogucih rješenja rekonstrukcije postojece lokacije, od izgradnje garaže ispod malog, pomocnog igrališta  s 50-tak parkirnih mjesta do velike garaže s 380 parkirnih mjesta ispod velikog terena, što bi troškove izgradnje, zajedno s novim prometnim rješenjima moglo podici i do iznosa od 70 milijuna kuna. Po ovoj tocki dnevnog reda nije donesen zakljucak, vec ce se o buducnosti opatijskog nogometnog igrališta ponovno raspravljati na iducim sjednicama Gradskog vijeca. Gradsko je vijece usvojilo i niz drugih prijedloga programa za 2019:  Prijedlog programa javnih potreba u sportu, Prijedlog programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture, Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe, Prijedlog programa utroška spomenicke rente, Prijedlog izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije, Prijedlog programa i Financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije, Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, Odluke o komunalnom doprinosu, Odluke o komunalnim djelatnostima. Raspravu je izazvao Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomenicke rente kojom bi se obveznicima placanja spomenicke rente omogucilo privremeno oslobadanje od placanja ukoliko su vlastitim sredstvima izveli radove na proceljima i krovovima zgrada. Ovom Odlukom hotelijeri bi bili oslobodeni placanja rente ukoliko podnesu zahtjev za oslobadanje placanja u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj kalendarskoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno. Ta je tocka dnevnog reda prebacena za iducu sjednicu. Gradsko vijece je prihvatilo Izvješce o radu gradonacelnika u razdoblju sijecanj-lipanj 2019., a izabran je i koncesionar za obavljanje dimnjacarski usluga na podrucju Grada Opatije, to je tvrtka MLD usluge d.o.o., Koprivnica.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija