Vijećnici o subvencijama Autotrolejevih linija i novom rebalansu

Vijecnicima je predocena informacija o utrošku sredstava proracunske zalihe za svibanj, a na današnjoj su sjednici  potvrdili i  imenovanje mrtvozornika  za podrucje Grada Opatija. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture  za 2012. godinu usvojen je 8. prosinca 2012. Godine, a njegove I. izmjene 27. ožujka 2012. U pogledu  II. izmjene Programa održavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2012. do nje je došlo zbog sufinanciranja „Autotroleja“  u 2012. Izmjenama se ukupna vrijednost programa povecava za 9,17 posto  (2.005.000 kn) i to udijelu programa pojacanog održavanja koji se povecava za 2.005.000 kn, odnosno za 82 posto, dok  u programu redovnog održavanja nema promjene.  Povecanje se  pokriva  iz opcih prihoda proracuna. Istaknuto je u obrazloženju ovih izmjena  da osnovnim Programom, usvojenim u prosincu 2011. i izmjenama tog programa iz ožujka ove godine,  sredstva za subvencije Autotroleja nisu bila planirana jer zahtjeve Autotroleja za time Grad prethodno nije dobio. U pregovorima, koji su u meduvremenu uslijedili,  dogovorene su manje korekcije voznih redova (primjerice, razmak izmedu u polazaka linije 32 povecan je sa 30 na 35 minuta) cime se smanjuje ucešce Grada u financiranju troškova prijevoza s 2.418.000 na 1.950.000 kn. Visina subvencioniranja prijevoza kojeg obavlja Autotrans smanjuje se za 40.000 kuna prema postojecem voznom redu. Od novih aktivnosti planira se dobava i postava dodatnih elemenata dekorativne rasvjete u vrijeme adventa. Proracun  Grada Opatije za 2012. ukupno iznosi 124.043.143 kune, a nakon usvajanja  II. izmjena proracuna, povecan je za 2,65 posto i  iznosi 127.326. 496 kuna.   Procelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i financije Danijel Jerman u obrazloženju navodi  kako se ovim izmjenama osigurava uredno odvijanje javnog prijevoza, omogucuje roditeljima sufinanciranje vrtica u drugim gradovima i opcinama, studentima povoljniji prijevoz, te dodatnim manifestacijama oživiti grad, kao i pomoci turistickoj privredi kroz dovodenje avio gostiju. Posebno je znacajno što se rješavanjem pitanja podzemnih voda doprinosi bržoj realizaciji projekta garaže Slatina. Ovim izmjenama, pored prijenosa raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (322.ooo kune) povecavaju se prihodi poslovanja (2.961.353 kn) dok prihodi od prodaje imovine ostaju neizmjenjeni. Rashodi poslovanja novim rebalansom su takoder povecani za 2.545.186 kuna (2,7 posto), kao i rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 738.167 kuna (2,37 posto). Naime, pored osiguravanja sredstava za projekte i aktivnosti, unutar pojedinih pozicija proracuna rashodi se uskladuju sa stvarnim potrebama te prerasporeduju izmedu pojedinih pozicija odnosno vrsta rashoda. Osim toga, dio rashoda se uskladuje i sa Uredbom Vlade RH o rasporedu sredstava te decentralizirane funkcije.   U skladu s time, mijenja se i plan razvojnih programa za 2012. pa ukupno razvojni programi sada iznose 36.927.122 kuna, što je povecanje od 1,2 posto u odnosu na prethodni plan. Jerman je istakao kako je unatoc odredenim pozitivnim trendovima i dalje potrebna racionalnost u raspolaganju sredstvima proracuna, te spremnost na daljnje smanjenje standarda ili odustajanja od nekih projekata u slucaju da se neki od proracunskih prihoda ne ostvare kako je planirano. To se posebno odnosi na prihode od prodaje imovine ili prihode od prava gradenja. Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije  Gradsko vijece Opatije predlože  da za mrtvozornika za podrucje Grada Opatije imenuje Branka Popovica, dr.med., Renea Puharica, dr.med. i Suzanu Škrbic, dr. med.

Opatija