Zaključci i preporuke nakon održane tribine „Vizija urbanističkog razvoja grada Opatije“

Nakon održane prve u nizu tribina, kao forme koja ce se i u buduce prakticirati u javnoj sferi Opatije s ciljem aktivnijeg informiranja o temama bitnim za razvoj grada koje utjecu na kvalitetu života gradana i snažnijeg ukljucivanja gradana u procese odlucivanja, a ta je bila „Vizija urbanistickog razvoja grada Opatije“ održana prošlog cetvrtka u Dvorani Gervais, danas su predsjednik Gradskog vijeca Grada Opatije dr.sc. Robert Kurelic i clan Odbora za prostorno planiranje Gradskog vijeca Davor Šprajc održali konferenciju za medije kako bi upoznali javnost sa  zakljuccima i preporukama proizašlima nakon tribine, a koji su prethodno usuglašeni sa svim strucnjacima što su sudjelovali u panel raspravi.   Predsjednik Gradskog vijeca Kurelic na konferenciji je naglasio kako provedenu tribinu ocjenjuje vrlo uspješnom, pokazala je i da gradani pokazuju visoki stupanj interesa za sudjelovanje u ovakvim oblicima komuniciranja gradskih tema, te da je potrebno u buduce planirati širi vremenski okvir za pitanja gradana. – Ovo je bila prva tribina, ucimo u hodu I planirat cemo za naredne više vremena za pitanja gradana – komentirao je Kurelic. Na tribini su sudjelovali eminentni strucnjaci s podrucja arhitekture, urbanizma, gradevine, dakle generalno s aspekta prostorno planskog uredenja upravo kako bi gradani dobili uvid u zahtjeve struke, u startu temeljni okvir za kretanje u raspravi. Buduce tribune bit ce fokusirane na uže teme, konkretno na jednu ili dvije, dodaje Kurelic, o kojima ce gradani moci diskutirati. Clan Odbora za prostorno planiranje Gradskog vijeca Opatije Šprajc kazao je da smisao tribune upravo I jest bio usuglašavanje stavova I zakljucaka, što je Odboru bitno kako bi I vijecnici dobili kvalitetnu podlogu za diskusiju, analizirati je li potrebno doradi neke od prethodno potrebnih dokumenata, a prije odlucivanja o usvajanju nekog prostornoplanskog dokumenta, poput UPU-a. Kurelic je na konferenciji kao posebno znacajne izdvojio tri kljucna zakljucka I preporuke od svih (koje donosimo na kraju ovog teksta) a ti su konzervatorske podloge, studija prihvatnog potencijala grada, te prometna strategija, koje su temelj za buduce promišljanje o prostoru I njegovo planiranje.       Zakljucci i preporuke sa održane tribine na temu „Vizija urbanistickog razvoja Grada Opatije“ Evaluacija i monitoring – Grad Opatija treba oformiti strucni tim koji ce procjenjivati ucinkovitost primjene Strategije i Destinacijskog akcijskog plana te u svrhu javne debate i moguceg provjeravanja strateških dokumenata i razvojnih projekata na godišnjoj razini. Definiranje urbanog identiteta –  polazna tocka u promišljanju javnog prostora uz  interdisciplinarni pristup i sudjelovanje zainteresirane javnosti. Arhitektonski urbanisticki natjecaji – za javne projekte i strateški važne lokacije poput Trga Slatina/Tržnica, Luke Opatija i dr. Provedba natjecaja podiže društvenu svijest i jaca povjerenje u institucije lokalne samouprave kao zaštitnika javnog interesa i za definiranje Vizije razvoja grada Anketni arhitektonsko urbanisticki natjecaj –  za urbanisticki znacajne zahvate koji ukljucuju parcele i u javnom i privatnom vlasništvu i kao strucna podloga za izradu prostornih i urbanistickih dokumenata Prostorno planiranje umjesto tockastih izmjena – europska tradicija zasniva se na holistickom i dugorocnom pristupu prostornom planiranu umjesto tockastog i kratkorocnog koje je usmjereno na želje i potrebe investitora Konzervatorske podloge  – potrebna je cjelovita konzervatorska podloga kao temelj za izradu prostorno planske dokumentacije te sprecavanja predimenzioniranja i preizgradenosti cestica Prometna strategija – neophodna za promišljanje i planiranje problema prometa i parkiranja te svrsishodnosti projekta Luke Opatija, garaža, ali i buducnosti Ulice M. Tita Studija prihvatnog potencijala – definiranje standarda  vezanih na  kapacitet  fizickog  okoliša (promet u mirovanju, broj vezova u moru, kapacitet pješackih staza i šetnica i sl.); izgradnje  smještajnih  i  drugih  turistickih  objekata;  standardi  vezani  za  zaštitu  od  razlicitih  oblika  zagadenja; infrastrukturni  i  prometni  standardi Zaštita zelenila  – perivoji, šetnice i okucnice povijesnih opatijskih vila su najveci prirodni i turisticki resurs Grada. Potrebna je cjelovita zaštita obalnog pojasa, šetnica Lungomare i Carmen Sylva, te perivoja, okucnica i ostalih zelenih površina Depopulacija, sezonalnost i nove tehnologije – provjeriti opravdanost novih stambenih zona (zbog rušenja vrijednosti nekretnina domicilnog stanovništva) te parkirnih površina i gradevina (zbog smanjene potrebe za parkingom u zimskim mjesecima, ali i novih društvenih obrazaca poput dijeljenja vozila i autonomne vožnje u skoroj buducnosti) . Ukljucivanje javnosti – iznimno važna uloga javnosti, pogotovo udruga gradana u procesu stvaranja urbanisticke vizije, prostornog planiranja i urbanog identiteta; jacati ulogu tribina, okruglih stolova, e-savjetovanja i ostalih oblika dijaloga s javnošcu te savjetodavnih referenduma gradani se trebaju cjelovito i pravodobno informirati o svim razvojnim projektima, te da se u tom cilju stalno radi na poboljšanju komunikacije i uvodenju novih, suvremenih komunikacijskih kanala (koristiti društvene mreže i dr. opcije koje nudi IT)    

Opatija