Zapisnik Izvanredne sjednice VMO Centar I – 23. 11. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D   O P A T I J A

Mjesni odbor Centar l

 

ZAPISNIK SA IZVANREDNE SJEDNICE MJESNOG ODBORA održane 23. studenog. 2022.

 

Sjednicu je na zahtjev tri člana Vijeća mjesnog odbora Centar I sazvao predsjednik Vijeća mjesnog odbora Centar I.

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija, predsjednik VMO-a

Gregorović Radovan, član VMO-a

Ralić Branko, član VMO-a

Ravnić Rino, član VMO-a

Miljević Edvin, član VMO-a

Aleksandar Alobić, član VMO-a

Juranović Cvijeta, članica VMO-a

 

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

DNEVNI RED

  1. Rad MO – aktualna situacija

Izlagač: Ante Štampalija, predsjednik VMO-a

  1. Uređenje parka Tomaševac – izvještaj

Izlagač: Rino Ravnić  član VMO-a

  1. Razno

koji je  prihvaćen sa 6 glasova ZA i 1 protiv.

 

Zaključak :

Ad.1      Predsjednik VMO-a će zatražiti očitovanje stručnih službi Grada o poslovanju MO Centar I i o tome će izvijestiti Vijeće MO.

Vijeće MO Centar I većinom glasova donijelo je odluku da se za člana vijeća koji je opetovano kršio Poslovnik i Etički kodeks pošalje upit gradskim službama kako riješiti navedeni problem i to Upravnom odjelu za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom te radnim tijelima Gradskog vijeća.

Konkretnije, radi se o članu vijeća MO Centar I koji je:

– istupao protiv tijela u koje je izabran,

–  opetovano kršio Poslovnik MO Centar I iako je upozoravan da time krši odredbe tijela u koje je izabran,

– svojim ponašanjem izazvao nelagodu većini članova vijeća, nakon čega je bilo teško sazvati sjednicu i imati kvorum,

–  snimao sjednice vijeća i neovlašteno dijelio snimke istoga po kafićima,

– istupao u ime Mjesnog odbora Centar I prema Gradskim službama, a da ga za to nije opunomoćilo VMO Centar I,

– povrijedio odredbe Etičkog kodeksa grada Opatije po više točaka – detaljnije ćemo navesti pri obraćanju gradskim službama i radnim tijelima Gradskog vijeća.

 

Ad.2      Trenutno su obustavljeni radovi u parku Tomašeac, do izrade Prijedloga konačnog rješenja uređenja parka – zaključak je Konzervatorske službe. Po dobivenom Prijedlogu izvijestit će se VMO koje će donijeti konačnu odluku.

 

Zapisnik sastavio:                                                             Predsjednik Vijeća MO Centar I

Rino Ravnić                                                                         Ante Štampalija

 

 

 

Opatija