Zapisnik sjednice VMO Centar I – 27. 1. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPATIJA

Mjesni odbor Centar I

 

ZAPISNIK SA  SJEDNICE MJESNOG ODBORA CENTAR I održane 27. 1. 2023. godine

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija, predsjednik VMO-a

Radovan Gregorović, član VMO-a

Branko Ralić, član VMO-a

Rino Ravnić član, VMO-a

Cvijeta Juranović član, VMO-a

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Radovi na uređenju parka Tomaševac

2. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Zaključak:

AD. l

Konstatiramo da se građevinski radovi u parku Tomaševac odvijaju u potpunosti van kontrole Mjesnog odbora i da se tamponiranje parkovne površine spomenutog parka radi protivno volji članova vijeća MO Centar I. Postupa se protivno preporuci Zavoda za zaštitu kulturne baštine. Zadužuje se Rino Ravnić da sa nadležnim službama pokuša iskomunicirati sporne situacije, kako bi se park mogao urediti prije svega hortikulturno, ne zanemarujući uvjete koje je istakao Zavod za zaštitu a to je revitalizacija parka i jednog od rijetkih sačuvanih perivoja.

Ad 2

Postignut je dogovor o odlasku na zajednički ručak aktivnih članova Mjesnog odbora Centar 1.

Predsjednik VMO Centar I

Ante Štampalija

Opatija