23. sjednica Gradskog vijeća

23. sjednica Gradskog vijeća

   Na jucerašnjoj 23. sjednici Gradskoga vijeca Grada Opatije vijecnici su prihvatili Informaciju o realizaciji EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na podrucju Liburnijske rivijere“ s prijedlogom odluke o nacinu sufinanciranja projekta.  Na podrucju Grada Opatije planirana visina ulaganja u poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture je oko 20 milijuna i 800 tisuca kuna. Liburnijske vode d.o.o. su predložile, na temelju uputa Hrvatskih voda, da predstavnicka tijela jedinica lokalne samouprave koje su ukljucene u projekt za potrebe završetka studije donesu odluku o nacinu financiranja dijela svojih obveza. U ukupnoj investiciji jedinice lokalne samouprave ( Mošcenicka Draga, Lovran, Opatija, Matulji, Kastav) sudjeluju sa 7,45 %, Hrvatske vode s 10,25 %, Državni proracun s 10,25% i EU sredstva sa 72,04%. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 66/19) propisuje da naknadu za razvoj uvodi javni isporucitelj vodne usluge na obrazloženu pisanu inicijativu jedinice lokalne samouprave. Prijedlogom odluke predlaže se javnom isporucitelju vodne usluge da za financiranje EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na podrucju Liburnijske rivijere“ uvede naknadu za razvoj za podrucje Grada Opatije u visini najviše do 2,08 kn/m3 prodane vode. Tako ce cijena vode i nakon završetaka otplate kredita II. faze Projekta zaštite od onecišcenja vode u priobalnom podrucju 2023. godine, sadržavati naknadu za razvoj u tom iznosu, do otplate kredita. Gradsko je vijece izglasalo i dvije Odluke o prodaji nekretnina i to zemljišta u Voloskom k.c. 516/1 u iznosu od 3 milijuna kuna te ponovni natjecaj za prodaju objekta u Iki u kojem se trenutno nalazi salon namještaja. Pocetna cijena je u prethodnom natjecaju bila 15 i pol milijuna kuna, a sada je smanjena na 10,8 milijuna kuna. Vijecnici su, nakon izmjene Statuta Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, izabrali i predstavnike Grada u Upravnom vijecu. Upravno vijece ima 5 clanova, od kojih 3 clana imenuje Gradskog vijece Grada Opatije iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih strucnjaka, jednog clana bira strucno vijece te jednog clana biraju svi radnici. U Upravno vijece Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ izabrani su dr. sc. Ivan Cerovac, dr.sc. Robert Kurelic i mag. prim. educc. Aleksandra Tramontana. Usvojen je i novi Prijedlog Odluke o rasporedivanju sredstava Proracuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranja politickih stranaka u 2019. godini. Nakon izmjena Zakona o financiranju politickih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (kojim se ureduje nacin financiranja politickih stranaka, zastupnika izabranih s neovisnih lista i zastupnika nacionalnih manjina) propisano je da politickim strankama i nezavisnim zastupnicima za svakog zastupnika podzastupljenog spola pripada naknada u visini od 10% iznosa predvidenog po svakom vijecniku, pod uvjetom da je zastupljenost jednog spola niža od 40%. Prije stupanja na snagu ovog Zakona sredstva za naknade politickim strankama utvrdivala su se u godišnjem iznosu od 19.044 kuna za vijecnika muškog spola (1.587 kn mjesecno) odnosno 20.952 kuna za svakog vijecnika ženskog spola (1.746 kn mjesecno). Prema novom Prijedlogu iznosi financiranja za rad politickih stranaka neznatno su niži. Analizirajuci ukupan broj vijecnika (17) kao i broj vijecnika muškog (10) odnosno ženskog spola (7) utvrdeno je da je zastupljenost oba spola viša od 40%. Medutim bez obzira na tu cinjenicu, odnosno odredbu clanka 11. Zakona, predloženo je se da zadrže dosadašnje razlicite visine naknade odnosno da je naknada za vijecnike ženskog spola 10% viša. Tako ce naknada po vijecniku na godišnjoj razini iznositi: 18.960,00 kuna (1.580 kn mjesecno) za vijecnike muškog spola te 20.880,00 kuna za vijecnike ženskog spola (1.740 kn mjesecno).    

Opatija