24. sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije

  Na jucerašnjoj 24. sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije jednoglasno je prihvaceno Izvješce o izvršenju proracuna za prvih šest mjeseci 2019. godine. Uzimajuci u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proracuna 2019. godinu ukupno je u razdoblju sijecanj-lipanj 2019.godine ostvarena negativna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od -7.942.395,82 kuna. Razvidno je da je negativan rezultat u izvještajnom razdoblju prvenstveno posljedica manjka prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke prenesen iz 2018. godine koji je ugraden u Proracun za 2019. godinu. Kada bi se podaci o izvršenju Proracuna Grada Opatije analizirali ne uzimajuci u obzir preneseni manjak, tada u izvještajnom razdoblju Grad bilježi pozitivan rezultat odnosno višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini od 5.248.951 kuna, naglasila je v.d. procelnika Marija Randic. Vijece je prihvatilo Odluku o raspisivanju izbora za clanove vijeca mjesnih odbora koji ce bit održani u nedjelju, 13. listopada 2019. godine. Izbori za clanove Vijeca mjesnog odbora Opric bit ce raspisani naknadno jer su izbori održani 13. prosinca 2015. godine i mandat clanovima Vijeca mjesnog odbora još nije istekao. Ni nakon devetomjesecne odgode nije prihvacen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente, kao  ni amandman Kluba vijecnika SDP-HSU-AM-UK na tu Odluku. Ukratko, Prijedlogom Odluke se predlaže da obveznici spomenicke rente koji imaju nekretninu u vlasništvu i obveznici koji obavljaju djelatnost hotela otvorenog najmanje 11 mjeseci godišnje, a  koji vlastitim sredstvima izvedu radove uredenja fasade i krovišta, budu djelomicno oslobodeni placanja spomenicke rente do visine vrijednosti izvedenih radova. Vijecnici su jednoglasno usvojili i Prijedlog Sporazuma koji ce Grad Opatija sklopiti sa suvlasnikom Vrutki d.o.o., Opatija o razvrgnucu suvlasnicke zajednice na nekretninama u KO Opatija. Vrutki d.o.o. prema Sporazumu isplatit ce Gradu vrijednost suvlasnickog udjela na predmetnim cesticama u ukupnom iznosu od 1.990,000,00 kuna. Isto tako, prihvaceno je ukidanje statusa javnog dobra za nekadašnji put površine 73 cetvorna metra u Pobrima. Prihvacen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju u zakup i kupoprodaju suvlasnickog dijela poslovnog prostora kojom se zakupniku omogucava da dio poslovnog prostora koji ima u zakupu da u podzakup. Prihvacen je i prijedlog vijecnice Aleksandre Tramontane o izmjeni odredba Odluke o nacinu glasovanja na sjednicama radnih tijela. Za donošenje odluke sada ce biti potrebna vecina nazocnih clanova, a ne, kako je do sada bilo propisano, vecina svih izabranih clanova. Izmjena odluke bi znacila da na sjednici moraju biti nazocna 3 clana i da bi za donošenje odluke bila dovoljna samo 2 glasa

Opatija