26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 4. listopada 2016.

26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 4. listopada 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               26. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati 4. listopada (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D : Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Izvješce Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijecnice i prestanku  obnašanja dužnosti zamjenika vijecnice 2. Izvješce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2016. godine 3. Polugodišnje izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatija za razdoblje od 01.01-30.06. 2016. godine 4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija 5. Prijedlog Odluke o provodenju postupka stavljanja izvan snage Urbanistickog plana uredenja-naselja Pobri (UPU 6) 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Ika Opric (UPU 3) 7. Prijedlog javnog nadmetanja (prikupljanje ponuda) za osnivanje prava gradenja na odredeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajucim sadržajima, naziva objekta “GARAŽNO POSLOVNI CENTAR“  8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja vodospreme Poklon“ na podrucju naselja Vela Ucka, Grad Opatija unutar mjere 07»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podrucjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 9. Imovinskopravni predmeti: 9.1. Izvještaj o provedenom natjecaju za prodaju 258/1000 dijela nekretnine grc. 272 u k.o. Opatija 9.2. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponudaca za kupnju nekretnina u k.o. Ika-Opric 9.3. Suglasnost na zakljucenje ugovora o darovanju z.c. 385/1, ko Volosko 9.4. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra 9.5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u ko Veprinac (Opatija, M. Tita 157, ex Društvo naša djeca) 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora 11. Izvješce o radu Ustanove Festival Opatija za 2013., 2014. i 2015. godinu 12. Prijedlog Odluke o osnivanju FLAG-a – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 13.1. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proracun i financije 13.2. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje 14. Prijedlog zakljucka o imenovanju suca porotnika za mladež Opcinskog suda u Rijeci 15. Informacija o utrošku proracunske rezerve za srpanj i kolovoz 2016. godine                  Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r.   IZVOD IZ ZAPISNIKA ZAPISNIK

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija