5. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 12. studeni 2013.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M               5. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   12. studenog (utorak) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   1. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava spomenicke rente za 2013. 2. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture     za 2013. 3. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za     2013. 4. Prijedlog II. Izmjene proracuna Grada Opatije za 2013. 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proracuna Grada     Opatije za 2013. 6. Informacija o provedenom natjecaju   za osnivanje prava gradenja na odredeno     vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže pripadajucim    sadržajima (Garažno poslovni centar) 7. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina i odluke o zamjeni nekretnina 8. Prijedlozi odluka o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina 9. Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Djecjeg      vrtica Opatija 10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije      obavljanja dimnjacarskih poslova na podrucju Grada Opatije 11. Prijedlog za ukidanje novcane naknade svim clanovima Gradskog vijeca Grada       Opatije, Predsjednicima i clanovima Nadzornih odbora i Upravnih vijeca svih       gradskih komunalnih tvrtki i ustanova u kojem je Grad Opatija vlasnik/suvlasnik,       te ukidanje svih naknada predsjednicima i clanovima gradskih komisija i odbora       pri Gradu Opatiji i Gradskom vijecu Grada Opatije 12. Informacija o utrošku proracunske rezerve od 01.09. – 31.10.2013. godine     Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Opatija