Dijalog EU-a s mladima

    Vijece za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem prošle godine usvojilo je novu Europsku strategiju za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. Djalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajednicke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od znacenja za mlade s ciljem što veceg ukljucivanja mladih ljudi. Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajednicku temu: Stvaranje mogucnosti za mlade, u razdoblju od sijecnja 2019. do polovice 2020., tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijecem Europske unije. Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je “Mogucnosti za mlade u ruralnim podrucjima”.  Kako bi se mladima omogucilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu izraden je anketni upitnik, namijenjen mladima izmedu 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se ticu mladih u RH i EU. UPITNIK je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Rok za ispunjavanje upitnika je 27. rujna 2019. godine. Rezultatai konzultacija Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeca Europske unije. Na taj nacin zajedno kreiramo politike za mlade na europskoj razini koje postaju obvezujuce na nacionalnim razinama u državama clanicama. Hrvatska je u proteklom ciklusu ukljucenosti mladih u proces Dijaloga EU-a s mladima zauzela visoko 4. mjesto u EU po broju mladih koji su u Dijalogu sudjelovali. Stoga, pozivamo sve mlade da se ukljuce u Dijalog s Europskom unijom.  

Opatija