Dopuna plana osposobljavanja za 2012. godinu

  KLASA: 132-01/12-01/01 URBROJ: 2156/01-03/01-12-2 Opatija, 7.11.2012.                 Na temelju clanka 10. Pravilnika o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, strucnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), gradonacelnik Grada Opatije donosi dana 7. studenog 2012. g.       DOPUNU PLANA osposobljavanja za 2012. godinu       I.               Plan osposobljavanja za 2012. godinu (KLASA:132-01/12-01/01, URBROJ:2156/01-03/01-12-1 od 30.03.2012. g.) dopunjuje se kako slijedi:             „U 2012. godini bit ce primljeni i slijedeci polaznici strucnog osposobljavanja: U Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista ili visoke strucne spreme informaticke struke (na informaticke poslove); U Ured Grada: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista ili visoke strucne spreme pravne struke (na pravne poslove).“     II.               Ovaj plan objavljuje se na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije.                     GRADONACELNIK   Ivo Dujmic, v.r.  

Opatija