Grad prijatelj djece

Grad Opatija se dobrovoljno uključio u Akciju u svibnju 2000. godine, a u studenom 2005. godine je stekao počasni naziv “Grad Opatija – prijatelj djece“.

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.

Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor, kojeg čine predstavnici Saveza DND Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz suradnju Ministarstva i pod pokroviteljstvom UNICEF-a za Hrvatsku. Akciju podržavaju Udruga gradova i Udruge općina te Hrvatska zajednica županija.

Cilj Akcije je motivirati odrasle u lokalnim zajednicama da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

U Gradu Opatiji akciju provodi Koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, a članove imenuje Gradonačelnik na razdoblje od četiri godine. Odbor čine predstavnici izvršnog tijela Grada, gradske uprave, udruga koje imaju programe za djecu, ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, ustanove iz područja zdravstvene zaštite djece te sportskih i kulturnih ustanova/udruga s programima za djecu.


Predsjednik i članovi Koordinacijskog odbora imenovani su Odlukom Gradonačelnika dana 6. travnja 2022. godine.

Za članove Koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece imenovani su:
Zlata Torbarina, predstavnica Grada Opatije, predsjednica

Kristina Đukić, zamjenica gradonačelnika

Sanja Škorić, predstavnica Društva Naša djeca Opatija  

Biljana Suša, ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija  

Milana Međimorec, ravnateljica OŠ R. K. Jeretov Opatija  

Dalibor Korenić, predstavnik udruga   

DJEČJA PRAVA U EUROPI I SVIJETU

MEĐUNARODNI DOKUMENTI VAŽNI ZA ŽIVOT DJECE:

Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989.)

Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (NN 2/17)

Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (NN 5/02)

Fakultativnog  protokola glede uključivanja djece u oružane sukobe (NN 5/02)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (NN 6/07)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN br. 6/07)

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje (2017.)

Bukureštanska deklaracija o dječjem sudjelovanju u donošenju odluka i stvaranju politika (2018.)

Europa kakvu djeca žele (2019.)

Dječji manifest iz Kolna – Kako bi izgledali gradovi prijatelji djece da su djeca gradonačelnici (2019.)

Europska strategija o pravima djeteta 2021. – 2024.

Jamstvo za djecu (2021.)

Strategija za bolji Internet za djecu (2023.)

 

DJEČJA PRAVA U HRVATSKOJ

NACIONALNI DOKUMENTI VAŽNI ZA ŽIVOT DJECE:

Ustav Republike Hrvatske (NN 85/2010.); Zakon o pravobranitelju za djecu (NN 73/17)

Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj 2022. – 2026. godine.

Nacionalni plan usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: NRS 2030) kao hijerarhijski najvišim aktom strateškog planiranja, odnosno oblikovanja i provedbe razvojnih politika Republike Hrvatske. Nacionalni plan se dodatno usklađuje i s UN Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja.

Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20, 49/23)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 )

Zakon o dadiljama (NN 37/13; 98/19)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 137/2013., 98/19, 33/23)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 98/19, 18/22, 46/22, 119/22 )

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11, 78/12, 115/18, 18/22)

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega

Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/2011., NN 67/2014, NN 63/20)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)

Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima (NN 28/15, NN 106/22)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10, NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22)

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)

Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)

 

Prava djece određena su UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta, koju je Hrvatska potpisala i ratificirala 1991. godine .

Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja ona sadržava.

Temeljna načela

Načelo nediskriminacije (čl.2.); Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika”.

Načelo prema kojem svako dijete ima pravo na život i razvoj (tjelesni, emocionalni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni) (čl.6.); Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.

Načelo najboljeg interesa djeteta (čl.3.); Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.

Načelo slobode iznošenja mišljenja (čl.12.); Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Republika Hrvatska potpisnica je:

Konvencije UN-a o pravima djeteta

Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (NN 2/17)

Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (NN 5/02)

Fakultativnog  protokola glede uključivanja djece u oružane sukobe (NN 5/02)

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (NN 6/07)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN br. 6/07)

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje (2017.)

 

Grad Opatija prijatelj djece logo manja

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija
Opatija