Informacija o projektu poticanja uređenja fasada,krovišta i stolarija

U cilju smanjenja potrošnje energije u sektoru zgradarstva, kao jednog od ciljeva Grada Opatije definiranog Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Opatije, informiramo gradane Grada Opatije da se ocekuje provodenje Projekta poticanja uredenja fasada, krovišta i zamjene gradevne stolarije u kucanstvima na podrucju Grada Opatije u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost RH i Regionalnom Energetskom Agencijom Kvarner. Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost biti ce raspisan Natjecaj kojim ce se moci ostvariti pravo sufinanciranja mjera kojima ce se povecati energetska ucinkovitost u stambenim zgradama.   Pravo na sudjelovanje u Projektu imaju fizicke osobe, vlasnici obiteljskih kuca (gradevine s najviše tri stambene jedinice), koje imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije i koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere za koje iskazuju interes.   Projekte povecanja energetske ucinkovitosti u višestambenim zgradama Fond ce sufinancirati putem upravitelja zgrada.   Uvjeti koji su se do sada trebali udovoljiti: punoljetna, fizicka osoba s prebivalištem na podrucju Grada Opatije (potvrda o prebivalištu); obiteljska kuca za koju se planira provedba Projekta mora se nalaziti na podrucju Grada Opatije; posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kucom u kojoj se planira provedba Projekta (vlasnicki list ili drugi dokaz o vlasništvu – izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnicki list o gradevinskom zemljištu); posjedovanje odgovarajuceg pravomocnog akta kojim se dopušta gradenje obiteljske kuce u kojoj se planira provedba Projekta (dokument da je objekt legalan, gradevinska); da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji; spremnost ulaganja predvidenih vlastitih sredstava u odredenom postotku za provedbu Projekta za koji se iskazuje interes;   Radi pravovremene pripreme za Natjecaj, koji ce biti raspisan od strane Fonda, navodimo što su Podnositelji prijava morali priložiti prema prošlim Natjecajima Fonda:   Za postojece gradevine: Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac; Presliku osobne iskaznice (obostrano); Presliku osobne iskaznice (obostrano) za sve clanove kucanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve clanove kucanstva; Vlasnicki list ili drugi dokaz o vlasništvu, u izvorniku ili preslici; Izjavu vlasnika predmetnog stambenog objekta da je spreman sve troškove realizacije Projekta, u dijelu koji se ne financira iz sredstava za subvencioniranje Projekta, snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;  Dokaz da je zgrada postojeca u smislu Zakona o prostornom uredenju i gradnji (preslika uporabne dozvole ili preslika pravomocne gradevinske dozvole objekta) ili dokaz da je gradevina izgradena prije 15. veljace 1968. godine, a za objekte za koje do 1. listopada 2007. godine nije izdana gradevinska dozvola, rješenje o uvjetima gradenja s potvrdom konacnosti  ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja; Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji; Projektantski troškovnik ili neobvezujuci ponudbeni troškovnik proizvodaca/dobavljaca gradevne stolarije s detaljnom specifikacijom roba i radova za izvodenje radova zamjene gradevne stolarije (prema uvjetima: U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor); Projektantski troškovnik ili neobvezujuci ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvodaca završnih radova u gradevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvodenje radova postavljanja/uredenja fasade ili krovišta (prema uvjetima: U≤0,4 W/m²K za vanjski zid, odnosno U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru); Za zašticene objekte potrebno je priložiti mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.   Za novogradnje: Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac; Presliku osobne iskaznice (obostrano); Vlasnicki list za gradevinsko zemljište na kojem se objekt gradi, u izvorniku ili preslici; Rješenje o uvjetima gradenja s potvrdom konacnosti ili potvrdu glavnog projekta; Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji; Projektantski troškovnik ili neobvezujuci ponudbeni troškovnik proizvodaca/dobavljaca gradevne stolarije sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvodenje radova postavljanja gradevne stolarije (prema uvjetima: U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor); Projektantski troškovnik ili neobvezujuci ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvodaca završnih radova u gradevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvodenje radova postavljanja fasade (prema uvjetima: U≤0,4 W/m²K za vanjski zid, odnosno U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru).   Bodovanje: 1. Cjelovitost toplinske izolacije vanjske ovojnice objekta: 2. Tehnicko-ekonomska opravdanost mjere energetske ucinkovitosti na prijavljenom objektu 3. Planirani opseg mjere energetske ucinkovitosti;  4. Postojece stanje stambenog objekta;   Rang liste prednosti za dodjelu sredstava utvrduju se obzirom na broj dodijeljenih bodova za kucanstva s najvecim brojem ostvarenih bodova. Ukoliko bude zaprimljeno više prijava za iskaz interesa s istim brojem bodova, prijave ce se rangirati prema redoslijedu zaprimanja.   Detaljne informacije o provedbi Natjecaja biti ce objavljene na stranicama Fonda i REA-e: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp http://www.reakvarner.hr/hr/  

Opatija