INFORMACIJA O RADOVIMA NA UREĐENJU OKOLIŠA POS-OVIH STANOVA NA TOŠINI

INFORMACIJA O RADOVIMA NA UREĐENJU OKOLIŠA POS-OVIH STANOVA NA TOŠINI

Radovi na uredenju okoliša stanova iz Programa društveno poticanje stanogradnje koji se u Opatiji grade na Tošini,  odvijaju  se prema dogovorenim rokovima na nedavno održanim sastancima predstavnika Grada Opatije i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).  Primopredaja ovih stanova ocekuje se 30. lipnja. Grad Opatija je u samom pocetku realizacije njihove gradnje  otkupio od APN-a 38 stana  kojima ce se riješiti stambeno pitanje osoba što se nalaze na  gradskoj lista za dodjelu stanova u najam.  Ujedno ce se na ovaj nacin omoguciti prodaja onih objekata i stanova u vilama za koje nije ekonomski opravdano ulaganje za njihovo održavanje. U tijeku je postupak provjere važece liste za dodjelu stanova u najam, kako bi se nedvojbeno utvrdilo  ispunjavaju li osobe na listi uvjete za dodjelu stanova u najam i je li došlo do promjena u statusu osoba na spomenutoj listi. Po završetku postupka provjere i nakon preuzimanja stanova od Agencije za pravni promet nekretnina svim osobama koje ispunjavaju uvjete za dodjelu stana prema listi reda prvenstva bit ce dodijeljeni stanovi POS-a u najam.

Opatija