Izbori za Vijeća mjesnih odbora

 Gradsko vijece Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za clanove Vijeca mjesnih odbora na podrucju Grada Opatije i to za Mjesni odbor Ika, Mjesni odbor Icici, Mjesni odbor Poljane, Mjesni odbor Veprinac- Ucka, Mjesni odbor Dobrec, Mjesni odbor Pobri, Mjesni odbor Opatija – Punta Kolova, Mjesni odbor Opatija- Vasanska, Mjesni odbor Opatija – Centar I, Mjesni odbor Opatija- Centar II, Mjesni odbor Opatija-Belveder, Mjesni odbor Opatija-Kosovo, Mjesni odbor Opatija-Volosko i Mjesni odbor Opatija-Tošina. Za dan provedbe izbora odredena je nedjelja, 13. listopada 2019. godine. Izbori se provode u vremenu od 8,00 do 19,00 sati. Rokovi za prijavu kandidatura teku od 22. rujna 2019. od 00:00 sati do 29. rujna 2019. godine do 24:00 sata. Prijedlozi lista za izbor clanova Vijeca mjesnog odbora moraju biti dostavljeni i zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 29.rujna 2019. Pravo predlaganja liste kandidata za clanove Vijeca mjesnog odbora imaju gradani s podrucja mjesnog odbora koji imaju biracko pravo i politicke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj s ograncima koji imaju sjedište na podrucju Grada Opatije. Kada biraci predlažu listu kandidata za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 10 potpisa. Svaki gradanin može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvacanju kandidature. Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe biraca su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Kandidat na listi može biti i podnositelj kandidacijske liste grupe biraca. Politicke stranke utvrduju i predlažu listu za izbor clanova Vijeca mjesnog odbora na nacin propisan njihovim statutom ili posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Dvije ili više politickih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor clanova Vijeca mjesnog odbora. Uz prijedlog liste obavezno se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvacanju kandidature.  Izborno povjerenstvo sastavit ce i na oglasnoj ploci Grada objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor clanova Vijeca mjesnog odbora kao i zbirnu listu i to u roku od 24 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 30. rujna 2019. godine do 24:00 sati. Izborna promidžba pocinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje do 24 sata prije održavanja izbora dakle od 01. listopada 2019. godine od 00:00 sati do 11. listopada 2019. godine do 24:00 sati. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19:00 sati, dakle od 12. listopada 2019. godine od 00:00 sati do 13. listopada 2019. godine do 19:00 sati.  Politicke stranke i nositelj liste grupe biraca dužni su sukladno clanku 10.a Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora odrediti clanove birackih odbora ( dva clana birackog odbora odreduje vecinska politicka stranka odnosno politicke stranke, a dva clana oporbene politicke stranke odnosno nositelj liste grupe biraca sukladno stranackom sastavu Gradskog vijeca) i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 03. listopada 2019. godine do 24:00 sata. Ne odrede li politicke stranke i nositelj liste grupe biraca clanove birackog odbora, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, Izborno povjerenstvo ce samostalno odrediti clanove birackih odbora. Izborno povjerenstvo objavit ce koja su biracka mjesta odredena, s naznakom koji biraci imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora dakle do  08. listopada 2019. godine do 24:00 sata. Glasovanje traje neprekidno 13. listopada 2019. godine od 8:00 do 19:00 sati. Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biracima koji su se zatekli na birackom mjestu omogucit ce se glasovanje i nakon 19,00 sati. Biracki odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 14. listopada 2019. godine do 7:00 sati.  Izborno povjerenstvo utvrdit ce i objaviti rezultate glasovanja na birackim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do 14. listopada 2019. godine do 19:00 sati. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politicka stranka, dvije ili više politickih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu i nositelji kandidacijske liste grupe biraca. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one politicke stranke i nositelji liste grupe biraca o cijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora clanova vijeca mjesnog odbora podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata racunajuci od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.  Izborno povjerenstvo donosi rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.  Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati racunajuci od dana primitka pobijanog rješenja.   Napomena: Svi potrebni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Grada Opatije, ispod bannera “Izbori za Vijeca mjesnih odbora” gore desno.

Opatija