Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika – Oprić

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/15-02/37, URBROJ: 2156/01-03/1-17/42 od 16.01.2017., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje     J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Ika – Opric                 Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija provesti ce se u razdoblju od 30.01.do 13.02.2017. godine.   Javni uvid u Plan moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održati ce se: a)      za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 02.02.2017. u 13,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija   b)      za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 02.02.2017. u 17,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.     Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 13.02.2017. godine.     UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO      URE?ENJE GRADA OPATIJE

Opatija