Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/16-01/51, URBROJ: 2156/01-03/1-17/8 od 12.01.2017., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje     J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanistickog plana uredenja naselja Pobri                 Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanistickog plana uredenja naselja Pobri provesti ce se u razdoblju od 23.01.do 06.02.2017. godine.   Tijekom trajanja javne rasprave prijedlog Odluke o stavljanju plana izvan snage, zatim Odluka o provodenju postupka stavljanja izvan snage i Urbanisticki plan uredenja naselja Pobri izložit ce se na javni uvid, od 23.01.do 06.02.2017. godine, u predvorju zgrade Grada Opatija, M. Tita 3 – prizemno, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održati ce se: a)      za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 26.01.2017. u 12,30 sati, u Vijecnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija b)      za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 26.01.2017. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.   Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 06.02.2017. godine.       UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO      URE?ENJE GRADA OPATIJE

Opatija