Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Pobri

Na temelju odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) Grad Opatija objavljuje:

                                                               JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Pobri

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura PUT POBRI – KOSIĆEVO u naselju Pobri, na području k.o. Pobri o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnoj knjizi.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka Nekretnine d.o.o., Mažeri 11, 51221 Kostrena, odgovorna osoba Sandro Viškanić, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 719.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je nalazi predmetna komunalna infrastruktura  započeti će  dana 27. svibnja 2024. (ponedjeljak) od 10:00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Sandra Viškanić, dipl.ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna pojašnjenja, dana 29. svibnja 2024. godine (srijeda) u vremenu od 10:00 do 11:00 sati u prostorijama Grada Opatije na adresi Maršala Tita 3, Opatija.

Priloženi dokumenti

Opatija