Javni poziv za predlaganje kandidata za članove V. saziva Savjeta mladih Grada Opatije

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove V. saziva Savjeta mladih Grada Opatije

Gradsko vijece Grada Opatije objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije. Savjet mladih ima sedam (7) clanova, a svaki clan ima i svog zamjenika te se biraju na razdoblje od tri godine. Pravo isticanja kandidature za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije imaju: – udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s podrucjem djelovanja na podrucju Grada Opatije  – ucenicka vijeca srednjih škola s podrucja Grada Opatije – studentski zborovi Sveucilišta i Veleucilišta u Rijeci – podmladci politickih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i – neformalne skupine mladih. Kandidati za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na podrucju Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Kandidature se podnose Komisiji za izbor i imenovanje na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije, i to na adresu Grad Opatija, Gradsko vijece, Komisija za izbor i imenovanje, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije“ osobno u pisarnicu ili putem pošte. Rok za podnošenje kandidatura je do 20. lipnja 2016. godine. Za dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 680 146 ili putem elektronicke pošte, na adresu info@mladi-opatija.com  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija