Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

KLASA: 132-01/13-01/02 URBROJ: 2156/01-04/01-13-01 Opatija, 12.06.2013.                 Procelnica Ureda Grada sukladno prijedlogu procelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za prostorno uredenje na temelju clanka 12. Pravilnik o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, strucnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/08, 6/11, 43/11), dana 12. lipnja 2013. godine objavljuje     JAVNI POZIV za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa                 Primaju se polaznici strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:             1) u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: dva polaznika stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista društvene ili humanisticke struke (na poslove društvenih djelatnosti);             2) u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista pravne struke  (na komunalno- pravne poslove);             3) u Upravni odjel za prostorno uredenje: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, strucnog specijalista gradevinske ili arhitektonske struke (na poslove prostornog uredenja);             Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u clancima 15. i 16. ZSN-a.               Cilj strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga strucnog ispita, u skladu sa clankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN). Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga strucnog ispita (prvi put), a postoji mogucnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit ce uredeni ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.               Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu strucno osposobljavale u smislu clanka 93. ZSN-a, odnosno clanka 41. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09,61/11).                 Prijavama je potrebno priložiti:             – kratki životopis,             – obicnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,             – obicnu presliku osobne iskaznice,             – obicnu presliku radne knjižice, ili drugog dokaza o radnom stažu (npr. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),             – izvornik vlastorucno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz clanka 15. i clanka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije strucno osposobljavao u smislu clanka 93. ZSN-a, odnosno clanka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),             – obicnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.               Od kandidata koji udu u uži izbor na uvid ce biti zatražena dostava izvornika diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu.               Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Procelnici upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlucit ce hoce li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o cemu ce kandidati biti pravodobno obaviješteni.             Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Strucno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Grad bit ce predložen Zavodu. Ugovor ce biti sklopljen s onim odabranim kandidatom cije ukljucenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.               Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za strucno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, najkasnije do 20. lipnja 2013. godine.   NAPOMENA: Osobe koje su svoju prijavu dostavile na javni poziv objavljen 6. svibnja ukoliko se žele prijaviti i na ovaj poziv nisu obavezne ponovno dostavljati dokumente kao prilog prijavi vec je dovoljna zamolba u kojoj ce navesti za koje poslove se prijavljuju. Prethodno se odnosi na one prijavitelje koji su dostavili sve potrebne dokumente i time ostvarili pravo na intervju.               Nepotpune i nepravodobne prijave nece biti razmatrane. Kandidati ce o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz clanka 12. stavka 4. uvodno oznacenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte ce biti vracena dokumentacija priložena prijavi. Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektronicke pošte, na adresi: tamara.piculjan@gmail.com . Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, molimo da upite ne postavljate putem telefona.             Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploci Grada Opatije. PROCELNICA   Helena Masaric, v. r.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija