Javno savjetovanje na prijedlog proračuna za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu

Javno savjetovanje na prijedlog proračuna za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu

JAVNO SAVJETOVANJE NA PRIJEDLOG PRORACUNA ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.GODINU   Grad Opatija ovim putem poziva sve zainteresirane na ukljucivanje na Javno savjetovanje na Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2018.godinu te Projekcija za 2019. i 2020.godinu. U materijalima se nalazi Obrazloženje Proracuna zatim poseban dio Proracuna, odnosno iskazani rashodi Proracuna prema programima, projektima i aktivnostima na razini Razdjela i to zasebno za 2018., 2019. i 2020. godinu, te podaci o planiranim troškovima Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Isticemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na nacin da se ne mijenja ukupna visina Proracuna, vec ako se predlaže povecanje/smanjenje odredene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Takoder bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje. U nastavku prikazujemo primjer amandmana na Proracun:                    PREDLAGATELJ   PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJE   STAVKA PRORACUNA STAVKA PRORACUNA     RAZDJEL 2, Glava: Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program: Manifestacije i obljetnice, Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Udruga: smanjenje od 50.000 kn RAZDJEL 1, Glava: Ured Grada, Program: redovni programi Ureda Grada, Aktivnost: Potpore Aktivnostima drugih korisnika: Povecanje od 50.000 kna       Jedno od najvažnijih nacela proracuna je da isti mora biti uravnotežen – ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. Nadalje, odredeni rashodi mogu se financirati iskljucivo iz odredenih prihoda – namjenski prihodi.                Prihodi koji mogu biti usmjereni iskljucivo na odredenu namjenu su: –        Prihodi o prodaje imovine = kapitalna ulaganja u imovinu, –        Komunalni doprinos = gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture –        Komunalna naknada = održavanje komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vatrogastvo –        Spomenicka renta = zaštita i ocuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl.) –        Boravišna pristojba = poboljšanje uvjeta boravka turista (manifestacije, održavanje komunalne infrastrukture i sl.) Prihodi koji nemaju tocno utvrdenu namjenu – nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a u Gradu Opatija uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proracunskih korisnika, pokrice nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture (Program održavanja kom.infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu) S druge strane Rashodi Proracuna mogu biti  zadani (obvezni) i fakultativni. Zadani rashodi (zakonske obveze JLS) –        Otplate kredita,Predškolski odgoj, –        Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proracuna se osiguravaju sredstva za place djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak) –        Održavanje objekata i uredaja komunalne infrastrukture –        Gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture –        Protupožarna zaštita(država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi  koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak) –        Place i materijalni rashodi strucnih službi Grada i ustanova JLS Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama –        Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…) –        Javne potrebe u sportu, –        Socijalni programi i zdravstvena zaštita –        Financiranje rada udruga i ustanova –        Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, pokazne karte, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.) –        dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda) –        Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda                                                                        Sukladno Zakonu o proracunu amandmani se ne mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proracunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja amandmani koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti iskljucivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Amandamani vezani uz stavke unutar programa održavanja takoder u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa osim se u visini nenamjenskih izvora za planiranih za realizaciju Programa. Amandamani vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno plansku dokumentaciju mogu biti vezani iskljucivo uz rashode za te Programe. Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja mogucih amandmana na prijedlog Proracuna, Gradskom vijecu ce se uputiti konacan prijedlog Proracuna za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020.godinu. Javno savjetovanje otvoreno je do 30. studenog 2017. godine. Sudionici u javnom savjetovanju mogu svoje prijedloge dostaviti poštom (Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija), osobno u pisarnicu Grada ili putem e-mail adrese – danijel.jerman@opatija.hr               Gradonacelnik Ivo Dujmic ing. v.   OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU NA PRIJEDLOG PRORACUNA ZA 2018. G

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija