JAVNO SAVJETOVANJE O STRATEGIJI RAZVOJA GRADA OPATIJE 2014.-2020.

Istraživacki tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveucilišta u Rijeci u suradnji sa clanovima Partnerskog odbora pristupio je izradi Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Svrha Strategije je da se definira razvojni okvir temeljen na nacelima održivog razvoja uz uvažavanje primjera dobre prakse i standardiziranih procedura koje se primjenjuju u zemljama EU. Do sada je završena prva faza istraživanja cije  najvažnije, sažete dijelove možete vidjeti preko oznacenog linka. Kako je za uspješnost strategije važna ukljucenost svih gradana Opatije, gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic zamolio je gradane da se ukljuce u ovo savjetovanje, te svojim prijedlozima i kritikama doprinesu vecoj kvaliteti svake dionice u izradi Strategije. Vaše prijedloge i kritike šaljite  na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 31.8.2014.           Prva faza istraživanja rezultirala je spoznajama do kojih se došlo anketnim istraživanjem svih clanova Partnerske skupine, a korištena su i ranija istraživanja gradana, turista i turistickog menadžmenta. Sve navedeno rezultiralo je prepoznavanjem nedovoljno iskorištenih potencijala na kojima bi trebalo temeljiti buduci razvoj Opatije.  

Opatija