Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošcu oko nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije.   Javno savjetovanje otvoreno je od 24. studenog do 01. prosinca 2017. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: ksenija.gunja@opatija.hr   O B R A Z L O Ž E N J E prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije     Gradsko vijece je u veljaci 2015. godine donijelo Odluku o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 5/15). Ovom Odlukom olakšano je fizickim osobama – obveznicima prikljucenja (vlasnici ili zakoniti posjednici postojecih gradevina koje nisu spojene na sustav javne odvodnje) spajanje ili kroz sustav odgodenog placanja troškova spajanja (12 mjeseci, pri cemu Grad preuzima obvezu kamata od 6% godišnje) ili sufinanciranja 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kuna i to ako se prikljucak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu Odluke do 30. lipnja 2016. godine. Izmjenama i dopunama Odluke iz studenog 2015. godine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/15), omoguceno je sufinanciranje troškova prikljucka i u slucaju kada vlasnici samostalno izvode radove i to za 20% vrijednosti dobave materijala koji je potrebno ugraditi za izvedbu prikljucka. Izmjenama i dopunama Odluke iz svibnja 2016. godine te srpnja 2017. godine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 14/16 i 21/17), primjena Odluke proširena je na cijelu 2016., odnosno 2017. godinu. Provedbom dosadašnjih mjera od 2015. godine do danas postignuti su pozitivni efekti što dokazuju izvješca Liburnijskih voda d.o.o. Stoga se predlaže primjena Odluke do kraja 2018. godine te su u Proracunu za 2018. godinu osigurana sredstva. Pregled odredbi Odluke koje se mijenjaju priložen je na kraju prijedloga. Predlažemo da Gradsko vijece raspravi i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke.   Opatija, studeni 2017.                                                                                                          GRADONACELNIK:                                                                                                             Ivo Dujmic, ing.      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija